KLASY SZÓSTE         

Dodatkowo ,na dole tej strony, umieściłem same tematy i pytania do nich by łatwiej je było wydrukować.

1 temat: Lekcja organizacyjna.

2 temat: Egipt – najstarsze państwo świata

1. Co oznacza słowo państwo?

2. Dlaczego państwo było potrzebne ludziom mieszkającym nad rzeką Nil?

3. Jak i kiedy powstało państwo egipskie , ile lat istniało?

4. Jakie grupy ludności żyły w starożytnym Egipcie? Opowiedz o ich życiu.

5. Na czym polegała władza despotyczna egipskich faraonów?

6. Czym zajmowali się egipscy urzędnicy?

Państwa świata starożytnego -część pierwsza- test wyboru (zaznacz prawidłowe odpowiedzi) 

 
 1. Jakie państwo świata uważa się za najstarsze?
 2. Mezopotamia
  Grecja
  Egipt
  Rzym
 3. Kiedy powstało najstarsze państwo świata?
 4. 3000 lat temu
  około 3000 roku przed naszą erą
  6000 lat temu
  około 2000 roku przed naszą erą
 5. Władcy starożytnego Egiptu nosili tytuł...
 6. cesarzy
  książąt
  faraonów
  królów
 7. Imię pierwszego faraona
 8. Dżeser
  Tutenhamon
  Cheops
  Narmer
 9. Budowę kanałów nawadniających nadzorowali w Egipcie...
 10. urzędnicy
  kapłani
  niewolnicy
  chłopi
 11. Najbiedniejsza grupa społeczeństwa starożytnego Egiptu to...
 12. chłopi
  niewolnicy
  kapłani
  urzędnicy
 13. Najbogatsza grupa społeczeństwa starożytnego Egiptu to...
 14. urzędnicy
  chłopi
  kapłani
  żołnierze
 15. Miasto to było pierwszą stolicą starożytnego Egiptu
 16. Kair
  Memfis
  Jerozolima
  Mekka
 17. Faraon sam decydował o najważniejszych sprawach Egiptu,czyli miał władzę...
 18. dyktatora
  tyrana
  despotyczną
  cesarza
 19. Bez tej rzeki życie w Egipcie nie byłoby możliwe
 20. Eufrat
  Żółta rzeka
  Ganges
  Nil
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

3 temat: Państwo - miasto.

1. W jaki sposób były rządzone starożytne Ateny?

2. Którzy mieszkańcy Aten byli uprawnieni do rządzenia swoim miastem a którzy nie?

3. Wymień kilka różnic między demokracją ateńską a demokracją we współczesnej Polsce.

4. W jaki sposób podejmowano najważniejsze decyzje w Sparcie?


4 temat: Grecy w obronie niepodległości

1. Wymień przyczyny i daty najazdów Persji na miasta greckie.

2. Opowiedz o przebiegu największych bitew grecko - perskich :

a) pod Maratonem b) pod Salaminą c) pod Termopilami

Lekcja interaktywna o najważniejszych bitwach Greków z Persami - link

Wykład o starożytnej Grecji

Państwa świata starożytnego -część druga - test wyboru (zaznacz prawidłowe odpowiedzi)
 1. Sposób rządzenia państwem,w którym decydują wszyscy obywatele...
 2. monarchia
  demokracja
  tyrania
  despotyzm
 3. Miasto - państwo w starożytnej Grecji, którym rządzono w sposób demokratyczny...
 4. Teby
  Sparta
  Termopile
  Ateny
 5. Wzgórze,na którym Ateńczycy zbierali się 4 razy w miesiącu aby podejmować najważniejsze decyzje to
 6. Agora
  Pnyks
  Salamina
  Akropol
 7. Tak Ateńczycy wybierali urzędników...
 8. losowali ich
  głosowali na nich
  podczas sądu skorupkowego
  krzyczeli imię osoby, którą chcieli wybrać
 9. Najważniejsi urzędnicy ateńscy to...
 10. idiotes
  stratedzy
  trybunowie ludowi
  tyrani
 11. Politycy ateńscy podejrzani o działania szkodliwe dla swego miasta byli skazywani na...
 12. 10 lat więzienia
  10 lat wygnania z miasta
  grzywnę
  20 lat więzienia
 13. Która z tych grup ludności tylko mogła rządzić Atenami?
 14. kobiety
  niewolnicy
  mężczyźni po ukończeniu 20 lat i 2 letniej służbie wojskowej
  mężczyźni po ukończeniu 18 lat i 4 letniej służbie wojskowej
 15. Podaj datę pierwszego ataku Persji na Grecję.
 16. 490
  490 p.n.e
  480
  480 p.n.e
 17. W bitwie pod Maratonem Ateńczykom nie pomogli Spartanie ponieważ...
 18. już walczyli z kimś innym
  bali się
  nie widzieli w tym interesu
  mieli wtedy święto religijne
 19. W wąwozie górskim toczyła się bitwa Greków przeciw Persom pod...
 20. Maratonem
  Tebami
  Termopilami
  Salaminą
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"
starożytny Egipt Ateny i Sparta
5 temat: Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Kiedy i dzięki czemu Macedonia stała się jednym z najsilniejszych państw świata?

2. Kto i w jaki sposób rządził wówczas tym państwem?

3.Opowiedz o życiu najsłynniejszego jego władcy: Aleksandra Wielkiego.

4. Jakie były skutki podbojów Aleksandra Wielkiego?  

Państwa świata starożytnego -część trzecia testu wyboru (zaznacz prawidłowe odpowiedzi)

 1. Państwo, które w IV wieku p.n.e stało się groźne dla najsilniejszych na świecie
 2. Macedonia
  Mezopotamia
  Sparta
  Salamina
 3. Sposób rządzenia jaki panował wówczas w Macedonii
 4. demokracja
  tyrania
  monarchia
  republika
 5. Na czym polega sposób rządzenia państwem zwany monarchią?
 6. rządzą wszyscy obywatele
  rządzi 1 osoba a władza przechodzi z ojca na syna
  rządzą nieliczni
  rządzi mała grupa osób
 7. Władca Mecedonii ,który opanował miasta- państwa greckie
 8. Aleksander Wielki
  Kserkses
  Filip II
  Dariusz
 9. Syn Filipa II i Olimpii, najsłynniejszy władca Macedonii,genialny dowódca
 10. Miltiades
  Aleksander Wielki
  Spartakus
  Juliusz Cezar
 11. Potężne państwo pobite przez Aleksandra Wielkiego
 12. Grecja
  Mezopotamia
  Persja
  Sparta
 13. Nauczyciel Aleksandra Wielkiego ,słynny filozof grecki
 14. Sokrates
  Platon
  Pitagoras
  Arystoteles
 15. Po śmierci Aleksandra opanowanymi przez niego ziemiami rządzili
 16. jego synowie
  jego wnukowie
  jego dowódcy
  jego krewni
 17. Matka Aleksandra Wielkiego miała na imię...
 18. Olimpia
  Oliwia
  Iwona
  Persefona
 19. Na podbitych terenach Aleksander Wielki założył ponad...
 20. 700 miast
  70 miast
  7 miast
  17 miast
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

6 temat: Rzeczpospolita Rzymian

1. Jaka forma rządów panowała w Rzymie do VI wieku p.n.e.?

2.Jakie grupy ludności zamieszkiwały wówczas to państwo? Jaka była ich sytuacja?

3. W jakich okolicznościach powstał pierwszy wykaz praw rzymskich? Jaką miał nazwę?

4. W czyje ręce przeszły rządy w państwie rzymskim w VI w.p.n.e.? Jak podejmowano tam wówczas najważniejsze decyzje?

5. Jakich urzędników wtedy powoływano? Za co byli oni odpowiedzialni?

6. Jakie tereny i kiedy udało się podbić rozwijającemu się państwu rzymskiemu?

7. Dlaczego Rzymianie mogli mówić o Morzu Śródziemnym Mare Nostrum?

Test o starożytnym Rzymie część 1 (zaznacz prawidłowe odpowiedzi)

 1. Pierwszy zbiór praw rzymskich nosił nazwę...
 2. kodeksu
  paragrafu
  prawa XII tablic
  dekalogu
 3. Uprzywilejowana, bogata grupa Rzymian to...
 4. patrycjusze
  plebejusze
  legioniści
  trybunowie ludowi
 5. Biedna grupa mieszkańców starożytnego Rzymu to...
 6. cenzorzy
  patrycjusze
  kwestorzy
  plebejusze
 7. Forma rządów, która zapanowała w państwie rzymskim od VI w. p.n.e
 8. republika
  demokracja
  oligarchia
  tyrania
 9. Nad jakim morzem leżało państwo rzymskie?
 10. Czarnym
  Śródziemnym
  Bałtyckim
  Egejskim
 11. Rzymianie nazywali je "nasze morze" - "mare nostrum" ponieważ...
 12. bardzo je lubili
  lubili w nim pływać
  podbili tereny dookoła niego
  służyło im do transportu towarów
 13. Urzędnicy rzymscy broniący praw najbiedniejszych ( mieli prawo veta)
 14. kwestorzy
  trybunowie ludowi
  dyktatorzy
  konsulowie
 15. Urzędnicy rzymscy zbierający podatki
 16. dyktatorzy
  cenzorzy
  kwestorzy
  patrycjusze
 17. Urzędnicy rzymscy obejmujący pełnię władzy w czasie wojen
 18. kwestorzy
  cenzorzy
  trybunowie ludowi
  dyktatorzy
 19. Najważniejsi urzędnicy rzymscy
 20. cenzorowie
  konsulowie
  stratedzy
  monarchowie
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

Wykład o początkach państwa rzymskiego
7 temat: Rzym cesarzy

1.Jakie były przyczyny upadku rządów republikańskich w Rzymie ?

2.Kto i w jaki sposób usiłował w I wieku p.n.e. ograniczyć rządy republikańskie i samodzielnie rządzić Rzymem ?

3. Jakie podjął działania , wprowadził reformy ?

4. Kto , kiedy , dlaczego i w jaki sposób pozbawił go życia?

5. Kto po nim objął władzę w Rzymie ? Scharakteryzuj jego rządy.

Ciekawa strona internetowa o Juliuszu Cezarze

Test o starożytnym Rzymie część 2 (zaznacz prawidłowe odpowiedzi)

 1. Najsłynniejszym wodzem armii rzymskiej był...
 2. Aleksander Wielki
  Brutus
  Juliusz Cezar
  Spartakus
 3. Juliusz Cezar przystąpił do walki o zdobycie pełni władzy w Rzymie po podboju...
 4. Anglii
  Galii
  Italii
  Grecji
 5. Gdy rozpoczął wojnę o zdobycie władzy,przekraczając graniczną rzekę Rubikon wypowiedział zdanie...
 6. Rzym będzie mój
  będę królem
  kości zostały rzucone
  będę dyktatorem
 7. Oznaczało to ,że...
 8. rozpoczyna grę w kości
  znalazł w tej rzece starożytne kości
  miał włócznie zrobione z kości
  nie może się już wycofać
 9. Po 5 letniej wygranej wojnie domowej Juliusz Cezar otrzymał tytuł dożywotniego...
 10. cesarza
  dyktatora
  tyrana
  konsula
 11. Czego nie zrobił po przejęciu władzy w Rzymie Juliusz Cezar?
 12. Rozpoczął przebudowę Rzymu
  Dokonał reformy kalendarza
  Nadał sobie tytuł króla
  Nadawał ziemię mieszkańcom Italii poza jej granicami
 13. Kto w 44 r.p.n.e zabił Juliusza Cezara?
 14. jego syn
  jego żona
  grupa urzędników
  grupa plebejuszy
 15. W jaki sposób pozbawiono życia Juliusza Cezara?
 16. został otruty
  został zasztyletowany
  został spalony na stosie
  został ukrzyżowany
 17. Dlaczego urzędnicy zabili Juliusza Cezara?
 18. bo obraził ich
  bo odebrał im władzę
  bo ogłosił się królem
  bo ogłosił się tyranem
 19. Kto przejął władzę w Rzymie po śmierci Juliusza Cezara?
 20. urzędnicy
  jego syn
  Oktawian August
  Marek Aureliusz
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

8 temat: Zmierzch Rzymu

1.Jakie były przyczyny osłabiania się imperium rzymskiego w pierwszych wiekach naszej ery?

2. Wymień trzy etapy upadku imperium rzymskiego.

3. Jakie miasto stopniowo przejęło rolę Rzymu w państwie rzymskim? Co potwierdza zdanie , iż wzorowało się ono na Rzymie?

4. Jakie zmiany nastąpiły na terytorium państwa rzymskiego w czasach najazdów barbarzyńskich?

5. Wymień i omów kilka zasad prawnych obowiązujących w starożytnym Rzymie aktualnych do dziś .

Na następnej lekcji będzie powtórzenie wiadomości a tydzień po powtórzeniu pierwszy sprawdzian.

Wykład - zobacz

Test o starożytnym Rzymie część 3 - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Czego nie zrobił Oktawian August?
 2. zakończył długotrwałe wojny
  płacił żołnierzom za służbę
  sam zgłaszał kandydatów na urzędników
  ogłosił Juliusza Cezara świętym
 3. W 330 roku
 4. państwo rzymskie podzielono na dwie części
  przeniesiono stolicę państwa rzymskiego do Florencji
  przeniesiono stolicę państwa rzymskiego do Konstantynopola
  barbarzyńcy zdobyli Rzym
 5. W państwie rzymskim dochodziło często do buntów niewolników.Na czele najsłynnieszego stanął...
 6. Brutus
  Leonidas
  Spartakus
  Dariusz
 7. Stolicę państwa rzymskiego z Rzymu do Konstantynopola przeniósł...
 8. Oktawian August
  Juliusz Cezar
  Marek Antoniusz
  Konstantyn Wielki
 9. W 476 roku...
 10. nastąpił upadek państwa rzymskiego
  nastąpiło odrodzenie Rzymu
  upadło cesarstwo wschodniorzymskie
  upadło cesarstwo zachodniorzymskie
 11. W XV wieku Konstantynopol zdobyli...
 12. Turcy
  Persowie
  Grecy
  Rzymianie
 13. Konstantynopol zbudowany był na...
 14. pięciu wzgórzach
  sześciu wzgórzach
  siedmiu wzgórzach
  ośmiu wzgórzach
 15. Dzisiejsza nazwa Konstantynopola to...
 16. Bejrut
  Saloniki
  Ateny
  Istambuł
 17. 330 rok to wiek...
 18. III
  IV
  III p.n.e
  IV p.n.e
 19. 476 rok uznawany jest za koniec...
 20. starożytności
  odrodzenia
  średniowiecza
  baroku
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych

9 temat: Powtórzenie wiadomości- państwa świata starożytnego.  

krzyżówka państwa świata starożytnego 10 temat:

 Druga część powtórzenia wiadomości o starożytności.

11 temat: Sprawdzian wiadomości o państwach świata starożytnego.

12 temat: Państwo Karola Wielkiego 

1.Jakie wydarzenie zakończyło epokę zwaną starożytnością a zaczęło średniowiecze?

2. Jaki władca i kiedy odnowił cesarstwo rzymskie? Dlaczego zyskał przydomek "wielki"?

3. Jakie trzy państwa powstały po jego śmierci i rozpadzie ziem przez niego podbitych?

4. Na czym polegał system społeczny zwany feudalizmem, który funkcjonował w państwach średniowiecznych?

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Rok 476 - upadek cesarstwa zachodniorzymskiego -uważa się za koniec...
 2. czasów nowożytnych
  średniowiecza
  starożytności
 3. Na ziemiach rozbitego cesarstwa zachodniorzymskiego najsilniejsze było germańskie plemię...
 4. Franków
  Normanów
  Longobardów
 5. Najsłynniejszym jego władcą był...
 6. Karol Łysy
  Aleksander Wielki
  Karol Wielki
 7. Jego koronacja na cesarza odbyła się w...
 8. Berlinie
  Rzymie
  Florencji
 9. Było to w roku...
 10. 800
  700
  900
 11. Karol Wielki podzielił swoje państwo na okręgi administracyjne:
 12. województwa
  hrabstwa i marchie
  departamenty
 13. Ulubione miasto Karola Wielkiego to...
 14. Akwitania
  Awinion
  Akwizgran
 15. System rządów panujący w średniowiecznych państwach, w którym każdy (oprócz władcy) miał pana to..
 16. faszyzm
  totalitaryzm
  feudalizm
 17. W systemie tym najuboższą grupą społeczeństwa byli...
 18. chłopi
  książęta
  biskupi
 19. Dla rycerzy byli oni...
 20. seniorami
  wasalami
  palatynami
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

13 temat: Początki państwa polskiego

1.Jakie plemiona mieszkały na terenach na których powstała Polska?

2. Które z nich było najsilniejsze? Jakie miasto było jego stolicą i później pierwszą stolicą Polski?

3. Kto, kiedy i w jaki sposób doprowadził do utworzenia państwa polskiego?

4. Scharakteryzuj religię którą wyznawali Polacy do czasu chrztu Polski.

5. Kiedy, dlaczego i jak została ochrzczona Polska?

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Polacy, Czesi ,Rosjanie wywodzą się z grupy plemion...
 2. germańskich
  celtyckich
  słowiańskich
 3. Przed powstaniem Polski najsilniejszym plemieniem na jej przyszłym obszarze byli...
 4. Pomorzanie
  Polanie
  Ślężanie
 5. Zjednoczenie tych plemion w jedno państwo polskie miało miejsce w połowie...
 6. IX wieku
  X wieku
  XI wieku
 7. Dokonał tego władca tego najsilniejszego plemienia o imieniu...
 8. Mieszko
  Siemowit
  Bolesław
 9. Przed przyjęciem chrztu Polacy byli....
 10. agnostykami
  ascetami
  poganami
 11. Jednym z ich wielu bogów był....
 12. Zeus
  Światowid
  Budda
 13. Pierwszą dynastią (rodziną rządzącą Polską) byli...
 14. Andegawenowie
  Jagiellonowie
  Piastowie
 15. Polska przyjęła chrzest w roku...
 16. 960
  966
  996
 17. Krajem ,którego biskupi ochrzcili Polskę były...
 18. Czechy
  Włochy
  Niemcy
 19. Pierwszą chrześcijańską żoną Mieszka I była...
 20. Marzanna
  Oda
  Dobrawa
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

14 temat: Państwo Bolesława Chrobrego.

1. Kiedy i dlaczego Bolesław Chrobry objął władzę w Polsce po śmierci Mieszka I?

2. W jakim celu Bolesław Chrobry wysłał do Prusów biskupa czeskiego Wojciecha? Jak niepowodzenie wyprawy wykorzystał Chrobry?

3. Z jakich powodów przybył do Gniezna w 1000 roku cesarz Niemiec Otton III?

4. Jakie korzyści dla Polski przyniosła wizyta w Gnieźnie Ottona III?

5. Jakie były przyczyny i skutki wojen polsko - niemieckich w latach 1002 – 1018?

6. Opowiedz o koronacji Chrobrego (okoliczności, data, insygnia władzy) ?

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Najstarszy (pierworodny) syn Mieszka pierwszego
 2. Kazimierz
  Bolesław
  Otton
 3. Królem Polski został on pod koniec swojego życia w roku...
 4. 1025
  1015
  1005
 5. W tym kraju przebywał przez kilka lat Chrobry jako zakładnik
 6. Niemcy
  Czechy
  Węgry
 7. Matka Chrobrego
 8. Łucja
  Oda
  Dobrawa
 9. Pogańskie plemię,sąsiadujące z Polską ,które bezskutecznie chciał ochrzcić Chrobry
 10. Słowińcy
  Prusowie
  Trzebowianie
 11. Biskup, który został zamordowany w czasie tej misji chrystianizacyjnej
 12. Wojciech
  Maurycy
  Cyryl
 13. Jego ciało Chrobry ...
 14. wynegocjował od zabójców
  siłą odebrał zabójcom
  wykupił za tyle złota ile ważył biskup
 15. Ciało biskupa Chrobry postanowił pochować w ...
 16. Warszawie
  Poznaniu
  Gnieźnie
 17. Wkrótce potem biskup został przez papieża kanonizowany, czyli...
 18. wyklęty
  uznany świętym
  pochwalony
 19. W 1000 roku na jego grób przybył cesarz Niemiec...
 20. Otto III
  Otto I
  Henryk II
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

Wykład o początkach państwa polskiego

15 temat: Korona i tiara

1. O co się spierali papież Grzegorz VII z cesarzem Henrykiem IV? Jaką bronią posłużył się papież? Do czego zmusił cesarza?

2. Kogo w sporze papieża z cesarzem poparł Bolesław Śmiały? Co na tym zyskał?

3. Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uciekać na Węgry?

4. Co to jest konkordat?

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. W XI wieku toczył się spór o zakres władzy nad chrześcijańskim światem między...
 2. papieżem Ottonem III i cesarzem Henrykiem II
  papieżem Wojciechem I i cesarzem Ottonem I
  papieżem Grzegorzem VII i cesarzem Henrykiem IV
  papieżem Henrykiem IV i cesarzem Grzegorzem VII
 3. W sporze tym papież posłużył się następującą bronią:
 4. groźbą
  naganą
  intercyzą
  klątwą
 5. By doprowadzić do jej cofnięcia władca Niemiec przez 3 dni prosił o to papieża pod murami zamku w.
 6. Rzymie
  Canossie
  Watykanie
  Florencji
 7. W sporze tym polski władca, Bolesław Śmiały ...
 8. poparł cesarza
  poparł papieża
  pozostał neutralny
  nie uczestniczył
 9. Bolesław Śmiały zyskał w ten sposób :
 10. dużo pieniędzy
  chwałę bohatera
  zgodę na koronację
  zgodę na kanonizację
 11. W 1079 roku Bolesław Śmiały musiał uciekać na Węgry po tym jak...
 12. doprowadził do kalectwa biskupa krakowskiego Stanisława
  doprowadził do śmierci biskupa gnieźnieńskiego Stanisława
  doprowadził do śmierci biskupa krakowskiego Wojciecha
  doprowadził do śmierci biskupa krakowskiego Stanisława
 13. Władcą Polski został wtedy :
 14. jego brat Władysław Herman
  jego ojciec Władysław Herman
  jego syn Władysław Herman
  jego kuzyn Władysław Herman
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

16 temat: Przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego Polski

1.Dlaczego, z kim i jak walczył Bolesław Krzywousty by objąć pełnię władzy w Polsce? Jak za to pokutował?

2.Kim był Gall Anonim?

3.Jakie postanowienia zawierał testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku? Do czego miała prowadzić w założeniu jego realizacja?

4.Dlaczego to się nie udało? Jakie były tego skutki dla Polski ?

Na następną lekcję przeczytajcie o rozbiciu dzielnicowym ( próby zjednoczenia ziem polskich przez Henryków śląskich i Przemysła II , najazd Tatarów na Polskę i zabójstwo Przemysła II przez Brandenburczyków krzyżują te plany ; sprowadzenie do Polski Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego ; zjednoczenie większości ziem polskich przez Władysława Łokietka i jego koronacja w 1320 roku ).

Wykład o rozbiciu dzielnicowym Polski

17 temat: Ku zjednoczeniu

1.Kto jako pierwszy był bliski zjednoczenia ziem polskich , co pokrzyżowało te plany?

2.Jakimi środkami i metodami walki zaskoczyli Tatarzy rycerzy europejskich?

3.Kto , kiedy i w jakim celu zaprosił na ziemie polskie Krzyżaków  Jakie były tego skutki?

4.Kto i w jaki sposób przeszkodził Przemysłowi II w zjednoczeniu ziem polskich

5.Jakiemu polskiemu władcy i kiedy udało się zjednoczyć ziemie polskie po okresie rozbicia dzielnicowego?

Na następną lekcję przeczytaj o dokonaniach dla Polski Kazimierza Wielkiego.

Wykład o próbach zjednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym

18 temat: Wielki król Kazimierz

1.Jakie niebezpieczeństwa groziły podróżnym na drogach na początku rządów Kazimierza Wielkiego? Co zrobił Kazimierz Wielki by ograniczyć niebezpieczeństwa?  2.Jakie kraje przygotowywały się do zaatakowania Polski na początku rządów K. Wielkiego a jaki kraj był sojusznikiem Polski?3.Co zrobił K.Wielki by władca Czech zrezygnował z praw do polskiej korony ?  Jakie porozumienie zawarł ostatecznie K.Wielki z Krzyżakami?4.Jaką ziemię przyłączył do Polski K.Wielki? Jakie korzyści płynęły z tego dla Polski?5. Jaką szkołę , gdzie , kiedy i w jakim celu założył K.Wielki?6.Ile nowych miast zbudowano z a panowania K.Wielkiego? Co zrobiono z niektórymi miastami by wzmocnić ich obronność? 7.Dlaczego Kazimierz Wielki nazywany był królem chłopów? 8.Gdzie znajdowały się kopalnie soli z których Kazimierz Wielki czerpał duże zyski ? 9. Jaka dynastia zakończyła rządy w Polsce wraz ze śmiercią K.Wielkiego?  

19 temat: Jagiellonowie na tronie polskim

1. Co zrobił Ludwik Węgierski by po jego śmierci jego córka rządziła Polską?

2.Co to jest unia? Z jakim państwem i dlaczego Polska zawarła unię w 1385 roku?

3.Co to znaczy, iż była to unia personalna? Czym się różni ona od realnej?

4.Kiedy i gdzie Polska zawarła unię realną z Litwą ? Co zmusiło Zygmunta Augusta , króla Polski, do jej zawarcia?

Wykład o rządach w Polsce dynastii Andegawenów i Jagiellonów.

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski został...
 2. Władysław Jagiełło
  Władysław Łokietek
  Ludwik Węgierski
  jego syn
 3. By po jego śmierci Polską mogła rządzić jedna z jego córek...
 4. nadał szlachcie pierwszy przywilej
  wymusił zgodę na polskiej szlachcie
  zawarł sojusz z Rosją
  zrzekł się tronu
 5. Przywilej z 1374 roku polegał na tym, iż szlachta nie musiała...
 6. dbać o swoje ziemie
  walczyć za Polskę
  prawie w ogóle płacić podatków
  rządzić Polską
 7. W 1384 roku królem Polski...
 8. został Bolesław Śmiały
  został Władysław Jagiełło
  został Stefan Batory
  została Jadwiga
 9. W 1385 roku Polska zawarła unię z...
 10. Litwą
  Czechami
  Węgrami
  Rusią
 11. Głównym jej powodem była chęć pokonania...
 12. Niemców
  Krzyżaków
  Czechów
  Brandenburgii
 13. W 1386 roku rozpoczęła rządy w Polsce dynastia...
 14. Jagiellonów
  Piastów
  Andegawenów
  Wazów
 15. Unia polsko - litewska zawarta w 1385 roku była...
 16. realna
  fikcyjna
  personalna
  dożywotnia
 17. Oznacza to,iż oba państwa...
 18. miały wspólnego władcę
  miały wszystko wspólne
  miały wspólnego przeciwnika
  miały wspólne wojska, pieniądze i prawo
 19. Pierwszym władcą Polski z dynastii Jagiellonów był...
 20. Kazimierz Jagiellończyk
  Władysław Jagiełło
  Witold
  Zygmunt August
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

20 temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim

1.Opowiedz przyczynach i przebiegu wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411 .

2.Opowiedz o wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami ? Co było jej skutkiem ?

3.Jakie wydarzenia doprowadziły do likwidacji państwa krzyżackiego i powstania na jego miejscu uzależnionych od Polski Prus Zakonnych?

Wykład o wojnach polsko - krzyżackich w XV wieku 

 Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. W 1409 roku Polska rozpoczęła wojnę z...
 2. Czechami
  Krzyżakami
  Brandenburgią
  Rosją
 3. Największa bitwa tej wojny była pod...
 4. Kircholmem
  Warną
  Grunwaldem
  Płowcami
 5. Odbyła się ona w dniu...
 6. 1 lipca 1411 roku
  15 czerwca 1409 roku
  1 sierpnia 1410 roku
  15 lipca 1410 roku
 7. Głównym dowódcą wojsk polsko – litewskich był wtedy...
 8. Witold
  Władysław Jagiełło
  Zawisza Czarny
  Jurand ze Spychowa
 9. Krzyżakami w tej bitwie dowodził...
 10. Albrecht Hohenzollern
  Ulrich von Jungingen
  Henryk von Plauen
  Jan von Tieffen
 11. Bitwa zakończyła się...
 12. przegraną wojsk polsko - litewskich
  wygraną Krzyżaków
  wynikiem nierozstrzygniętym
  wygraną wojsk polsko - litewskich
 13. W bitwie tej wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego...
 14. uciekł z pola walki
  cudem uniknął śmierci
  zginął
  zwyciężył
 15. Stolicą Zakonu Krzyżackiego był wówczas...
 16. Frombork
  Lębork
  Gdańsk
  Malbork
 17. Pokój kończący tę wojnę podpisano w...
 18. Gnieźnie
  Toruniu
  Malborku
  Krakowie
 19. Państwo polsko - litewskie nie odzyskało wtedy...
 20. Żmudzi
  Ziemi Dobrzyńskiej
  Pomorza Gdańskiego
  Kujaw
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

21 temat: Jak powstało państwo polskie - powtórzenie.


22 temat:  Druga część powtórzenia wiadomości.

23 temat: Sprawdzian wiadomości o początkach średniowiecza i Polski.

24 temat: Szlachta rządzi swoim państwem

1.Dzięki czemu w czasach Ludwika Węgierskiego szlachta zyskała większy wpływ na losy kraju?

2.W jaki sposób szlachta uzgadniała swoje stanowisko wobec władców Polski?

3.Od kiedy zaczęto zwoływać w Polsce sejmy walne i w jaki sposób były one zorganizowane?

4.Jakie uprawnienia miał sejm walny od 1505 roku?

5.Dlaczego ustrój ówczesnej Polski nazywamy demokracją szlachecką? Czym różni się od niej demokracja we współczesnej Polsce?

Test wyboru - zaznacz prawidłowe odpowiedzi

 1. Polski parlament szlachecki składał się z izby poselskiej i...
 2. gmin
  magnackiej
  senatorskiej
  lordów
 3. W skład izby poselskiej wchodzili...
 4. przedstawiciele króla
  przedstawiciele szlachty
  przedstawiciele chłopów
  przedstawiciele mieszczan
 5. W skład drugiej izby szlacheckiego parlamentu (oprócz poselskiej) wchodzili...
 6. przedstawiciele mieszczan
  królewscy urzędnicy
  przedstawiciele społeczeństwa polskiego
  przedstawiciele chłopów
 7. Sejm szlachecki obradował przez...
 8. 3 dni
  3 tygodnie
  6 dni
  6 tygodni
 9. Zwoływano go co...
 10. 2 lata
  2 tygodnie
  2 miesiące
  2 dni
 11. Sejm szlachecki zwoływał...
 12. wojewoda
  marszałek
  król
  kasztelan
 13. Obrady sejmu szlacheckiego prowadził...
 14. marszałek
  wojewoda
  palatyn
  król
 15. Sejmy szlacheckie nie decydowały o...
 16. wyborze królów Polski
  nowych prawach
  nowych podatkach
  rozpoczęciu wojny
 17. Uchwały sejmów szlacheckich nazywano...
 18. artykułami
  konstytucjami
  ustawami
  paragrafami
 19. Od czasów unii lubelskiej (od 1569 roku) sejmy szlacheckie zwoływano w...
 20. Piotrkowie
  Wilnie
  Krakowie
  Warszawie
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

25 temat: Szlachta wybiera króla.

1.Dlaczego po śmierci w 1572 roku Zygmunta Augusta króla w Polsce mieli wybierać szlachcice ? Jak nazywano te wybory ? 2. Kto i kiedy został pierwszym królem elekcyjnym w Rzeczypospolitej ?3.Co musiał przysiąc każdy król elekcyjny przed koronacją ? 4.Dlaczego pierwszy władca elekcyjny Polski rządził tylko kilka miesięcy ? 5.Kto i kiedy został drugim królem elekcyjnym Polski ? Wymień jego najważniejsze zasługi dla naszego kraju .   

26 temat: Wojenne rzemiosło

1.Z kim Polska toczyła wojny w XVII wieku?

2.Wymień najwybitniejszych wodzów ( hetmanów ) armii polskiej w tamtych czasach.

3.Dlaczego Polska nie miała wtedy stałej , wyćwiczonej i dobrze opłacanej armii ?

4.Kto stanowił wtedy podstawę polskiej armii w czasie wojen?

5.Czym charakteryzowały się następujące formację wojskowe wchodzące w skład armii polskiej tamtych czasów : husarze, pancerni, muszkieterzy, pikinierzy, dragoni.

 www.muzhp.pl/multimedia/gry-multimedialne/27/perypetie-hetmana - na stronie muzeum historii Polski można pobrać grę "Perypetie hetmana".

27 temat: Konflikty zbrojne XVII wiecznej Polski

1. Omów przyczyny , przebieg i skutki walk: a) polsko – szwedzkich c) polsko – tureckich d) polsko – kozackich b) polsko – rosyjskich


Quiz - wojny Polski w XVII wieku

Polska szlachecka -część 1

 1. Po śmierci Stefana Batorego królem Polski został...
 2. Henryk Węgierski
  Jan Kazimierz
  Ludwik Węgierski
  Zygmunt III Waza
 3. Jedna z przyczyn wojen polsko - szwedzkich w XVII wieku to...
 4. dążenie królów Szwecji pochodzących z Polski do objęcia władzy w Polsce
  dążenie królów Polski pochodzących ze Szwecji do objęcia władzy w tym kraju
  agresywna polityka Polski wobec Szwecji
  konfilkt religijny
 5. Największą wojnę polsko - szwedzką w XVII wieku (1655 -1660) nazwano...
 6. pogromem
  tragedią
  potopem
  kataklizmem
 7. Jeden ze skutków tej wojny to...
 8. utrata przez Polskę części wybrzeży Bałtyku
  zdobycie przez Polskę części terytorium Szwecji
  opanowanie przez królów Polski tronu Szwecji
  wywiezienie przez Polaków wielu skarbów ze Szwecji
 9. Główny organizator walk Polaków przeciw Szwedom w tej wojny to...
 10. Jan Sobieski
  Stefan Czarniecki
  Jan Zamoyski
  Stefan Żółkiewski
 11. Zwycięska obrona przez Polaków tego miejsca rozpoczęła klęski Szwedów w czasie tej wojny...
 12. Poznania
  klasztoru Bernardynów w Krakowie
  Warszawy
  klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie
 13. Ludzi wolnych ,różnych narodowości, mieszkających w XVII wieku na południu Ukrainy nazywano...
 14. tatarami
  magnatami
  kozakami
  gołotą
 15. Kraj sąsiadujący z Polską ,na który napadali kozacy w celach łupieskich...
 16. Turcja
  Szwecja
  Niemcy
  Czechy
 17. Sicz, to dowództwo wojsk kozackich znajdujące się na jednej z wysp na rzece...
 18. Prypeć
  Wołdze
  Dniepr
  Bug
 19. Dowódców swoich wojsk kozacy nazywali...
 20. hetmanami
  atamanami
  generałami
  kapitanami
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

Polska szlachecka -część 2

 1. Największym powstaniem Kozaków przeciw Polsce w XVII wieku kierował...
 2. Szczęsny Potocki
  Jeremi Wiśniowiecki
  Bohdan Chmielnicki
  Michał Radziwiłł
 3. Jedną z przyczyn powstań Kozaków przeciw Polsce było narzucanie im przez magnatów ...
 4. prawosławia
  katolicyzmu
  protestantyzmu
  kalwinizmu
 5. W trakcie powstanie Chmielnickiego kozacy poprosili o pomoc...
 6. Rosję
  Ukrainę
  Szwecję
  Brandenburgię
 7. Najważniejszy skutek rozpoczętej wówczas wojny z tym krajem to...
 8. powiększenie państwa polskiego
  utrata przez Polskę całej Ukrainy
  poprawa sytuacji kozaków w Polsce
  utrata przez Polskę części Ukrainy
 9. Jedną z przyczyn wojen Polski z Turcją w XVII wieku były ataki na Polskę zależnych od Turcji...
 10. kniaziów
  atamanów
  kozaków
  Tatarów
 11. W 1620 roku , w przegranej bitwie z Turcją, pod Cecorą, Polakami dowodził hetman...
 12. Jan Sobieski
  Stanisław Żółkiewski
  Jan Karol Chodkiewicz
  Jan Zamoyski
 13. W 1621 roku skuteczną obroną Chocimia przed Turkami kierował hetman...
 14. Jan Karol Chodkiewicz
  Jan Zamoyski
  Jan Sobieski
  Stanisław Żółkiewski
 15. W 1673 roku do zwycięskiej bitwy nad Turkami pod Chocimiem wojska polskie poprowadził hetman...
 16. Jan Karol Chodkiewicz
  Stefan Czarniecki
  Jan Zamoyski
  Jan Sobieski
 17. W 1683 roku wojska Jana III Sobieskiego pomogły atakowanemu przez Turków...
 18. Paryżowi
  Wiedniowi
  Berlinowi
  Petersburgowi
 19. Turcy podziwiali Sobieskiego nazywając go...
 20. Królem Północy
  Panem Karpat
  Lwem Lechistanu
  Tygrysem Wschodu
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"
28 temat: Chyląc się ku upadkowi

1.Kto i kiedy po raz pierwszy , krzycząc liberum veto nie dopuścił do zatwierdzenia uchwał sejmu walnego?

2.Co robili magnaci, by nie dopuścić do przeprowadzenia w Polsce reform mogących ograniczyć ich wpływy a wzmocnić władzę królewską?

3.Kiedy i jak po raz pierwszy jeden z sąsiadów Polski otwarcie wmieszał się w nasze sprawy?

4.Dlaczego o Polsce pierwszej połowy XVIII wieku , gdy rządzili królowie pochodzący z Saksonii, mówiono Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa?

29 temat: Sąsiedzi Rzeczypospolitej

1.Wymień przywódców Austrii , Rosji i Prus, którzy w XVIII wieku przeprowadzili reformy wzmacniające te państwa.

2.Wymień reformy ,których dokonano wówczas:a) w Austrii; b) w Prusach; c) w Rosji.

3.Co to znaczy, że w państwach tych panował absolutyzm oświecony?

Polska szlachecka -część 3

 1. Używane w polskim parlamencie szlacheckim określenie "liberum veto" oznaczało...
 2. tak uważam
  jestem za
  zatwierdzam uchwałę
  nie pozwalam
 3. Użycie przez posła liberum veto w czasie obrad parlamentu powodowało..
 4. przyjęcie jego postanowień
  wykluczenie posła z obrad
  odrzucenie jego postanowień
  wymiana posła na nowego
 5. Po raz pierwszy liberum veto użył w parlamencie szlacheckim w 1652 roku...
 6. Stanisław Potocki
  Władysław Siciński
  Michał Korybut Wiśniowiecki
  Jan Zamoyski
 7. Najuboższą szlachtę polską nazywano...
 8. mieszczaństwem
  pospólstwem
  magnaterią
  gołotą
 9. Sejm z 1717 roku, na którym pod naciskiem Rosji ustalono liczbę wojska polskiego na 24 tysięcy...
 10. konwokacyjny
  niemy
  konstytucyjny
  walny
 11. Polską rządzili w tamtych czasach dwaj królowie pochodzący z Saksonii- August II Mocny i jego syn..
 12. Artur III
  Aleksander III
  Adrian III
  August III
 13. To wtedy mówiono" Za króla Sasa jedz, pij i ..."
 14. popuszczaj pasa
  idź do Lasa
  zaciskaj pasa
  nie kupuj pasa
 15. Saksonia jest obecnie częścią...
 16. Inflant
  Bawarii
  Niemiec
  Czech
 17. Królestwo Prus powstało w 1701 roku z połączenia Prus Książęcych i...
 18. Brandenburgii
  Inflant
  Bawarii
  Badenii
 19. Rodzaj władzy charakterystyczny m.in dla Rosji , Austrii i Prus w XVIII wieku...
 20. monarchia parlamentarna
  absolutyzm oświecony
  monarchia konstytucyjna
  dyktatura
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

Polska szlachecka -część 4

 1. Car Rosji, który w XVIII wieku najbardziej przyczynił się do zreformowania swojego kraju...
 2. Fryderyk Wielki
  Józef II
  Ludwik Habsburg
  Piotr I Wielki
 3. Wprowadził on m.in służbę wojskową dla chłopów , która trwała...
 4. 25 lat
  20 lat
  10 lat
  5 lat
 5. Wybudował też nową stolicę Rosji, którą nazwano...
 6. Moskwą
  Kijowem
  Petersburgiem
  Piotrogrodem
 7. Reformy w Austrii w XVIII wieku wprowadziła głównie cesarzowa Maria Tersa i jej syn...
 8. August II
  Otto II
  Henryk II
  Józef II
 9. Reformy w XVIII wiecznych Prusach wprowadzał głównie król...
 10. Fryderyk II Wielki
  Henryk II
  Otto II
  Aleksander II
 11. Wprowadził on m.in obowiązkową szkołę dla wszystkich...
 12. dzieci
  chłopców
  dziewczyn
  szlachciców
 13. Armia pruska słynęła wówczas z...
 14. najlepszych metod walki
  najlepszej w Europie broni
  najładniejszych mundurów
  żelaznej dyscypliny
 15. Za najdrobniejsze przewinienia żołnierzy karano tam...
 16. naganą
  chłostą
  uwagą
  napomnieniem
 17. Car Rosji ,Piotr I ,przed wprowadzeniem reform w swym kraju podróżował po Europie incognito,czyli.
 18. dostojnie
  uroczyście
  nie ujawniając kim jest
  długo
 19. Pracował nawet wówczas przez pewien czas w...
 20. stoczni
  kopalni
  pralni
  zakładach włókienniczych
  Sprawdź swoje odpowiedzi w zakładce "Odpowiedzi do testów dla klas szóstych"

30 temat: Rzeczpospolita szlachecka - powtórzenie.

Kliknij i rozwiąż Quiz - sprawdź swoją wiedzę

31 temat:  Druga część powtórzenia wiadomości.Polska szlachecka krzyżówka1Polska szlachecka krzyżówka1pytania1aPolska szlachecka krzyżówka1pytania2Polska szlachecka krzyżówka2Polska szlachecka krzyżówka2pytania

32 temat: Sprawdzian wiadomości o Polsce szlacheckiej.

33 temat: Filozofowie proponują zmiany. Państwo wolnych obywateli

1.Wymień najsłynniejszych filozofów XVIII wieku ( zwanego wiekiem oświecenia ) oraz ich poglądy na temat tego jak powinno się budować lepsze społeczeństwo i władzę.

2. Jak doszło do utworzenia w Ameryce Północnej 13 kolonii angielskich ? Kto i jak nimi rządził?

3.Dlaczego koloniści amerykańscy zbuntowali się przeciw Anglii?

4.Jakie wydarzenia zapoczątkowały ten bunt?

5.Jakie postanowienia zawierała uchwalona

4 VII 1776 r. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych?

6.Kto stał na czele powstańców i kto im pomagał? 7.Jakie postanowienia zawierała uchwalona w 1787 r. Konstytucja USA? Kto został pierwszym prezydentem tego państwa? 

Ciekawy artykuł w internecie na ten temat - link

34 temat: Rewolucja we Francji

1.Na jakie grupy ( stany ) dzieliło się wtedy społeczeństwo Francji? Jak wyglądało życie ich przedstawicieli?

2.Co to były Stany Generalne? Dlaczego od 1614 roku nie były zwoływane we Francji? Dlaczego w 1789 roku Ludwik .XVI zdecydował się na zwołanie Stanów Generalnych?

3.Jaka zasada obrad i głosowania obowiązywała w Stanach Generalnych? Czego zażądali delegaci stanu trzeciego?

4.Co zrobili przedstawiciele stanu trzeciego gdy król nie wyraził na to żądanie zgody?

5.Dlaczego i kiedy tłumy Paryżan zaatakowały i zburzyły Bastylię? Co zapoczątkowało to wydarzenie?

6.Co głosiła uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w sierpniu 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?

7. Kiedy francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję ? Jaki ustrój wprowadziła ona we Francji?

8.Dlaczego król Ludwik XVI usiłował uciec za granicę? Jak zakończyła się próba ucieczki?

9.Kto przejął władzę we Francji w 1793 roku? Jakie stosował środki wobec przeciwników politycznych? Jakie przeprowadzili reformy?

10.Jak w lipcu 1794 roku zakończyły się rządy jakobinów?

Internetowy wykład o rewolucji francuskiej - link

35 temat: O naprawę Rzeczypospolitej

1.W jaki sposób państwa sąsiadujące z Polską wykorzystywały chaos panujący w naszym państwie i wtrącały się w jego sprawy?

2.Dzięki czyjemu poparciu, kto i kiedy został wybrany ostatnim królem Polski? Jakie miał plany?

3.Przeciwko czemu w 1768 roku część szlachty zawiązała w miejscowości Bar konfederację (związek zbrojny)? Jak zakończyły się walki konfederatów z wojskami rosyjskimi?

4.Jakie kraje i kiedy dokonały I rozbioru Polski? Jakie ziemie jej zabrały?

5.Jakie decyzje zapadły na sejmie porozbiorowym w 1773 roku? Kto i jak próbował wówczas protestować przeciw rozbiorowi?

Ćwiczenia do lekcji - uzupełnij brakujące wyrazy w zdanaich:

Ostatnim królem Polski , dzięki poparciu ............................................................ został wybrany w 1764 roku jeden z polskich szlachciców – ............................................................................ Zamierzał on wzmacniać Polskę przeprowadzając w niej reformy w sposób ostrożny , nie drażniąc ............................Doceniał rolę oświaty i nauki – zamierzał wychować światłych obywateli ( np. w 1765 r. założył w warszawie Szkołę ....................., wychowującą w duchu miłości do ojczyzny )

Część szlachty , oburzona mieszaniem się .......................... w wewnętrzne sprawy Polski , utworzyła w 1768 roku w miejscowości ................. konfederację ( czyli związek zbrojny ).Jej celem było też zachowanie przywilejów szlacheckich. Próbowali porwać ........................ ( oskarżając go o współprace z Rosją ) i pozbawić go korony. Doszło do walk między wojskami królewskimi z konfederatami ; trwały one  do ......................... roku

Wykorzystując chaos panujący w Polsce władczyni Rosji ,w 1772 roku Katarzyna II , zgodziła się z propozycją ........................ i wspólnie z Austrią postanowiła dokonać I rozbioru Polski ; Polska straciła około ................. swego obszaru. Największy obszar Polski zajęła ..................... ( część wschodnią ) , ................. zajęły polskie Pomorze a .................. południe Polski. W 1773 roku pod naciskiem państw zaborczych odbył się sejm , który ( mimo protestów niektórych posłów – np. ............................. ...............................zatwierdził rozbiór , ale też uchwalił kilka reform ( utworzono Komisję ................................................................ oraz podniesiono liczbę wojska polskiego do .................. tysięcy )

Komisja musiała stworzyć nowy system szkół w Polsce , po rozwiązaniu przez papieża kierującego nimi dotąd zakonu ................... Zaczęto nauczać w języku .................................Mniej było lekcji ............................. , więcej .............................................................. Uczono , oprócz czytania i pisania – przedmiotów praktycznych ( rolnictwa , rzemiosła i handlu ).Uczono logicznego myślenia i praktycznego wykorzystania wiedzy. Przestano stosować wobec uczniów kary .............................................Kształcić mogły się również ................................ Wprowadzono nowe podręczniki - wydawane przez .................................................................

36 temat: Ostatnie lata Rzeczypospolitej

1.W jakim celu i kiedy obradował sejm zwany wielkim lub czteroletnim? Jaki dokument jest największym osiągnięciem tego sejmu? Jakie zawierał postanowienia?

2.Jak doszło do II rozbioru Polski?

3.Opowiedz o Powstaniu Kościuszkowskim.

4.Jakie kraje i kiedy dokonały III rozbioru Polski? Na ile lat Polska zniknęła z mapy świata?

Ćwiczenia do lekcji - uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach:

Część Polaków po I rozbiorze zrozumiała, że trzeba ratować Polskę, przeprowadzić niezbędne reformy. Nad nimi obradował właśnie w latach ...................................... sejm zwany wielkim. Zapisano je w dokumencie uchwalonym w 1791 roku , zwanym ................................................................. Uchwalono ją pod nieobecność przeciwników reform , którzy wyjechali na ........................................................................... Jej najważniejsze postanowienia to : przywrócenie ..................................... polskiego tronu, likwidacja ................................ veto, zwiększono prawa mieszczan i zapowiedziano poprawę sytuacji ......................................, władzę wykonawczą miał odtąd pełnić rząd , zwany .......................................................

Część magnatów przeciwnych konstytucji by ją obalić poprosiła o pomoc ..............................................................W .................... r. doszło do wojny , która zakończyła się klęską zwolenników reform i przywróceniem dawnych porządków. Korzystając z kolejnej okazji ............................. i ...................................... postanowiły w ......................roku dokonać II rozbioru Polski

By ratować Polskę i odzyskać utracone ziemie część polskich patriotów na czele z ......................................................................... postanowiła walczyć z państwami zaborczymi , dlatego w .................... wybuchło powstanie kościuszkowskie. Rozpoczęło się ono od złożenia przez naczelnika powstania przysięgi na rynku w .......................................Dużą część wojsk powstańczych stanowili chłopi uzbrojeni w ........................ , zwani ...........................................To głównie dzięki nim ( ich atakowi na rosyjskie armaty ) zwycięstwem powstańców zakończyła się bitwa pod ...............................Niestety pozostałe bitwy , podobnie jak całe powstanie zakończyły się klęską

Po klęsce powstania nic już nie stało na przeszkodzie by w .................. roku Austria , Rosja i Prusy dokonały ostatecznego rozbioru Polski. Stanisław August Poniatowski został zmuszony do ............................................ , czyli zrzeczenia się tronu. Polska zniknęła z mapy świata na ...................... lata 

Internetowa lekcja - wykład - link

Sprawdź swoją wiedzę - kliknij i rozwiąż quiz!

OD USA bOD USA 2

Ważne daty :

1764 – ......................................................................... zostaje wybrany  ostatnim królem Polski

1768 – 72 – konfederacja ............................................ przeciw mieszaniu się obcych państw w sprawy Polski

1772 – Rosja , Austria i Prusy dokonują I rozbioru Polski

1773 – sejm zatwierdzający I rozbiór Polski , utworzenie Komisji..................................................;zatopienie .......................................................................................... w  porcie bostońskim

4.VII.1776 – ................................................................. Niepodległości USA

1783 – zakończona zwycięstwem wojna o niepodległość kolonii angielskich w ...............................................

1788 – 92 – Sejm.....................................................

1789 – początki rewolucji we …………………………..

14.VII.1789 – zbuntowani Paryżanie burzą .......................................................

3 maja 1791 – uchwalenie.......................................... przez sejm wielki , likwidacja ................................. veto, przywrócenie   ............................................polskiego tronu , zmniejszenie praw szlachty a zwiększenie praw chłopów i mieszczan

1792 – utworzenie skierowanej przeciw konstytucji 3 maja konfederacji ................................................... , wojna polsko –   rosyjska zakończona klęską obrońców konstytucji i likwidacją jej postanowień

1793 – ................................ i ........................................ dokonują drugiego rozbioru Polski;rządy jakobinów we Francji , przeciwnicy rewolucji ścinani na ................................................

1794 – powstanie .......................................... , bohaterstwo kosynierów w bitwie pod ........................................, klęska powstania

1795 – Rosja , Austria i Prusy dokonują trzeciego rozbioru Polski , abdykacja .................................................

37 temat: Wielki mały kapral

1.Opowiedz o początkach kariery Napoleona Bonapartego.2.W jaki sposób i kiedy Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów?3.Opowiedz o najważniejszych działaniach wojennych prowadzonych przez Napoleona: a) walkach z Austrią na terenie Włoch – 1797 r. ; b) wyprawie wojsk Napoleona do Egiptu w 1798 r. i znaczeniu naukowym tej wyprawy; c) jego zwycięstwach nad koalicją Austrii , Rosji i Prus w latach 1805 – 1806 ; d) wyprawie potężnej armii napoleońskiej przeciw Rosji w 1812 roku i pierwszej wielkiej klęsce Napoleona; e) przegranej Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem w 1813 roku ( Napoleon zostaje zesłany na wyspę Elbę ); f) stu dniach Napoleona i jego ostatecznej klęsce w bitwie pod Waterloo w 1815 roku.4. Jakie decyzje zapadły na w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim , gdzie obradowali przywódcy koalicji anty napoleońskiej ?

Internetowa lekcja - wykład - link

Od Napoleona do ideologii - test 1

 1. Francuska wyspa, na której urodził się Napoleon Bonaparte to...
 2. Kolumbia
  Kostaryka
  Korsyka
  Komańcza
 3. Mając 16 lat Bonaparte ukończył szkołę ...
 4. policyjną
  wojskową
  rycerską
  średnią
 5. Już mając 25 lat Bonaparte otrzymał stopień ...
 6. kaprala
  kapitana
  majora
  generała
 7. Otrzymał go za dowodzenie zwycięskimi oddziałami francuskimi broniącymi rewolucji przeciw...
 8. Austrii
  Anglii
  Rosji
  Prusom
 9. Od 1797 roku Bonaparte dowodził oddziałami francuskimi walczącymi we Włoszech przeciw....
 10. Austrii
  Anglii
  Prusom
  Rosji
 11. Kraj,do którego w1798 roku Bonaparte wyruszył z francuską armią by walczyć z Anglią...
 12. USA
  Kanada
  Indie
  Egipt
 13. Uczeni francuscy, którzy wtedy też tam przybyli zapoczątkowali naukę zwaną...
 14. archeologią
  egiptologią
  paleontologią
  demografią
 15. W 1804 roku Bonaparte koronował się na...
 16. księcia
  papieża
  cesarza
  króla
 17. Bonaparte sam (w przeciwieństwie do innych monarchów) w czasie koronacji...
 18. wypowiedział słowa przysięgi
  rozpoczął panowanie nowej dynastii
  wezwał do walki z Kościołem
  włożył sobie koronę na głowę
 19. Miało to oznaczać , iż ...
 20. nie ma sobie nic do zarzucenia
  władzę zawdzięcza wyłącznie sobie
  będzie robił to co chce
  nikt nie może go pozbawić władzy

38 temat: Napoleon a sprawa polska

1.Dlaczego Polacy łączyli z Napoleonem Bonaparte nadzieje na odzyskanie niepodległości?

2.Opowiedz o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech , walczących u boku Napoleona oraz o powstaniu pieśni , która dzisiaj jest hymnem Polski.

3.Co się stało z legionami po zawarciu przez Napoleona w 1801 roku pokoju z Austrią?

4.Kiedy, dlaczego i z jakich ziem Napoleon doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego? W jaki sposób i o jakie ziemie powiększyło się Księstwo w 1809 roku?

5.Jakie decyzje w sprawie ziem polskich podjęto po ostatecznej klęsce Napoleona na Kongresie Wiedeńskim?

Od Napoleona do ideologii - test 2

 1. Francuzi określali często Napoleona „pieszczotliwym” określeniem ...
 2. mały cesarz
  mały dowódca
  mały kapral
 3. W 1804 roku Napoleon określił zasady funkcjonowania państwa francuskiego w...
 4. kodeksie
  konstytucji
  paragrafie
 5. Polacy łączyli z Napoleonem Bonaparte nadzieje na odzyskanie niepodległości dlatego,że..
 6. pochodził z Francji
  obiecał im niepodległość
  walczył z zaborcami Polski
 7. W 1797 roku u boku wojsk napoleońskich walczących z Austrią na terenie Włoch Polacy utworzyli...
 8. szwadrony polskie
  legiony polskie
  bataliony chłopskie
 9. Ich dowódcą został ....
 10. Stefan Czarniecki
  Józef Poniatowski
  Jan Henryk Dąbrowski
 11. Także wtedy, przebywający tam poeta ... napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego"
 12. Adam Mickiewicz
  Józef Wybicki
  Juliusz Słowacki
 13. Niewielkie polskie państwo, które Napoleon utworzył w 1807 roku...
 14. Księstwo Warszawskie
  Królestwo Polskie
  Rzeczpospolita Krakowska
 15. Państwo to było mu potrzebne by...
 16. powiększyć swą władzę
  pobierać od ludności podatki
  dostarczało mu nowych żołnierzy
 17. W 1809 roku obszar tego państwa został powiększony o część ziemi zaboru ...
 18. austriackiego
  rosyjskiego
  pruskiego
 19. Dowódcą wojsk tego państwa był bratanek ostatniego króla Polski
 20. Artur Poniatowski
  Józef Poniatowski
  Maksymilian Poniatowski

Ćwiczenie do dwóch ostatnich lekcji - uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach:

Francuska wyspa, na której urodził się Napoleon Bonaparte to…………………… Mając 16 lat Bonaparte ukończył szkołę ……………… Już mając 25 lat otrzymał stopień ………………..Odznaczył się w walkach z ……………..., dowodząc oddziałami francuskimi broniącymi rewolucji. 1795 roku Bonaparte otrzymał dowództwo nad oddziałami francuskimi walczącymi na terenie Włoch przeciw……………..… W 1798 roku Bonaparte wyruszył na czele francuskiej armii do ….…………..… by walczyć z Anglią. Uczeni francuscy, którzy przybyli wtedy do Egiptu rozpoczęli badania nad historią tego kraju – stworzyli podstawy nauki zwanej ………………. W 1804 roku Bonaparte koronował się na………………………….…….. Bonaparte sam (w przeciwieństwie do innych monarchów) w czasie koronacji ………… …………………………….. Miało to oznaczać , iż …………………………………........................................  Francuzi określali często Napoleona  „pieszczotliwym” określeniem …………………………. W1804 roku  Napoleon określił zasady funkcjonowania państwa , administracji francuskiej i gospodarki w dokumencie zwanym…………………..…………… Podstawowe wolności obywatelskie zagwarantowane tym dokumentem to: ………………………………………………………………... Polacy łączyli z Napoleonem Bonaparte nadzieje na odzyskanie niepodległości dlatego,że.....................................................................W 1797 roku u boku wojsk napoleońskich walczących przeciw Austrii na terenie Włoch Polacy utworzyli............................................ Ich dowódcą został ..................................................... Także wtedy, przebywający tam poeta .........................................napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego” .O tym ,że Napoleon nie zawsze właściwie postępował z polskimi legionami świadczy m.in. to,że ................................................................ W 1807 roku, po pokonaniu Prus Napoleon utworzył ........................................................................ .To podporządkowane Bonapartemu niewielkie państwo polskie było mu potrzebne, gdyż ................................................................................................ To on w ……………………………… określił zasady funkcjonowania tego państwa. W 1809 roku obszar księstwa został powiększony o część ziemi zaboru ................................ Dowódcą wojsk księstwa był bratanek ostatniego króla Polski ........................................................... W 1812 roku Napoleon zorganizował wielką wyprawę wojenną przeciw ………………..Rosjanie stosowali taktykę ………………………. ……………. – palili swoje wioski i miasta (nawet stolicę – ………..…………...) przed wkroczeniem tam armii napoleońskiej by utrudnić im zaopatrzenie (głównie w żywność). Armia napoleońska nie była przygotowana do walki w warunkach zimowych. W 1813 roku , pod ………………..….. odbyła się 3 dniowa „bitwa narodów”, w której Napoleon poniósł kolejną klęskę. Wkrótce potem, zwycięska koalicja antynapoleońska zesłała Napoleona po ,wcześniejszym zmuszeniu go do abdykacji, na wyspę……………..… Jednak stamtąd uciekł i na ………...dni powrócił do władzy . W 1815 roku, pod ………………….………. odbyła się bitwa, która zakończyła się ostateczną klęską Napoleona Bonapartego. Po ostatecznej klęsce Napoleona (został on tym razem zesłany na wyspę…………………………………….……., gdzie w 1821 roku zmarł), w 1815 roku , na kongresie ...................... zlikwidowano księstwo a jego miejsce utworzono zależne od Rosji ........................... ......................, zależne od Prus...................................................................... oraz zależną od Austrii .............................……

Internetowa lekcja - wykład - link

Od Napoleona do ideologii - test 3

 1. W 1812 roku Napoleon zorganizował wielką wyprawę wojenną przeciw …
 2. Austrii
  Rosji
  Prusom
 3. Państwo to zastosowało wobec armii napoleońskiej taktykę...
 4. spalonej ziemi
  kompromisu
  wyboru mniejszego zła
 5. W 1813 roku armia napoleońska przegrała 3 dniową "bitwę narodów" pod...
 6. Lipskiem
  Austerlitz
  Waterloo
 7. Po tej klęsce i abdykacji Napoleon został zesłany na wyspę...
 8. Korsykę
  Sycylię
  Elbę
 9. Jednak stamtąd uciekł i na ... dni powrócił do władzy
 10. 1000
  100
  500
 11. W 1815 roku Napoleon poniósł ostateczną klęskę w bitwie pod...
 12. Borodino
  Auerstadt
  Waterloo
 13. Tym razem Napoleon został zesłany na wyspę...
 14. Rodos
  Świętej Heleny
  Cypr
 15. Przywódcy państw, które pokonały Napoleona w 1815 roku obradowali na...
 16. kongresie wiedeńskim
  kongresie londyńskim
  kongresie berlińskim
 17. W trakcie tego kongresu utworzono, Królestwo Polskie zależne od...
 18. Prus
  Austrii
  Rosji
 19. W trakcie tego kongresu utworzono, Rzeczpospolitą Krakowską zależną od...
 20. Prus
  Austrii
  Rosji

39 temat: Walka Polaków o niepodległość - Powstanie Listopadowe

1.Kiedy i gdzie utworzono Królestwo Polskie? Kto był jego królem?

2.Co świadczy o tym, że Polacy w Królestwie mieli początkowo dość duży zakres swobody?

3.Jakie działania władz rosyjskich w Królestwie skłaniały Polaków do buntu?

4.Jaka tajna, antyrosyjska organizacja spiskowa przygotowała wybuch powstania listopadowego? Kto nią kierował? 5.Opowiedz o początkach powstania listopadowego?

6.Jakie były przyczyny klęski powstania listopadowego?

7.Jakie kary spadły na Polaków po powstaniu listopadowym?

8.Co zrobiła część powstańców by uniknąć tych kar?

Uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach:

Polacy na tych ziemiach mieli jedynie autonomię, czyli..................................................................... Królem Królestwa Polskiego został ...........................................................Polacy w Królestwie mieli początkowo dość duży zakres swobody. Świadczy o tym m.in. utworzenie w 1816 r.   Uniwersytetu ............................... .Zezwolono też na publikację pierwszych utworów Adama ...................................................... Niestety wkrótce do buntu Polaków zaczęły skłaniać niektóre działania władz rosyjskich .Naczelnym wodzem armii Królestwa został brat  cara ................................................................................... . To on miał największy wpływ na rządy. Nie był lubiany przez żołnierzy dlatego , że .......................................................………………………………………. Stopniowo władze rosyjskie coraz bardziej naruszały postanowienia konstytucji Królestwa. Świadczą o tym takie ich działania jak: publikacje przed wydaniem były kontrolowane przez ............................ b)przejawy antyrosyjskich działań Polaków  tropiła ............................................................ Przeciwko postępowaniu władz rosyjskich Polacy zaczęli tworzyć tajne organizacje spiskowe. Największą z nich było ................................................. ...……………………….. Powstało ono w 1828 roku w Szkole........................................................................................ Na jego czele stał podporucznik .......................... ................................................ . To ta organizacja przygotowała plan powstania zwanego ............................... Rozpoczęło się ono 29 listopada ............ roku. Wtedy to grupa spiskowców zaatakowała ..................................... Celem tego ataku było .......................................... Mimo tego, że to się nie udało ,wkrótce dzięki pomocy mieszkańców Warszawy wojska rosyjskie zostały usunięte z miasta. Powstanie zakończyło się klęską w roku ..................... Przyczyny tej klęski to: a)nieprzyciągnięcie przez organizatorów do powstania ........................, b)........................................................................................................ c)................................................... ...................................... Po powstaniu władze rosyjskie nałożyły na Polaków takie kary jak: a)unieważnienie ................................................ ............................, b) prześladowania ........................................... c)budowa w Warszawie ....................................................... By uniknąć prześladowań część powstańców ............................................................... ..................................................................................... Tę falę uchodźców nazwano …………..…… ……….…………

Internetowa lekcja - wykład - link

40 temat: Powstanie krakowskie i styczniowe.

1.Opowiedz o powstaniu krakowskim w 1846 roku.

2.Kiedy w Królestwie Polskim rozpoczęło się powstanie zwane styczniowym? Co zdecydowało o przyspieszeniu jego wybuchu?

3.Jaki sposób walki zastosowali powstańcy? Dlaczego właśnie taki?

4.Kto był ostatnim przywódcą ( dyktatorem ) powstania styczniowego? Co się z nim stało na zakończenia powstania?

5.Jakie były przyczyny klęski powstania styczniowego?

6.Jakie kary spotkały Polaków za powstanie styczniowe?

7.Podaj kilka argumentów za tym , że powstania polskie w XIX wieku należało wywoływać i kilka argumentów przeciwnych.

Internetowa lekcja - wykład - link

41 temat: Początki nowoczesnej demokracji

1.Jakie nowe prawa uzyskali w XIX wieku mieszkańcy niektórych państw europejskich?

2.Jakie kraje przodowały we wprowadzaniu zmian a w jakich przez dłuższy czas pozostawały stare porządki?

3.W XIX wieku o równe prawa z mężczyznami zaczęły walczyć kobiety? Jakimi to robiły metodami?

4.Ważnym problemem tamtych czasów było także niewolnictwo. W jakim kraju je zniesiono najpierw? Jakie wydarzenie doprowadziło do zniesienia niewolnictwa w USA?

42 temat: Co to jest ideologia?

1.Wymień i scharakteryzuj najważniejsze ideologie, które powstały w XIX wieku.

43 temat: Powtórzenie : przemiany XVIII i XIX wieku.   Powtórzenie "Od Napoleona do ideologii"

Test wyboru

Krzyżówka interaktywna

44 temat: Druga część powtórzenia wiadomości.

45 temat: Sprawdzian wiadomości - przemiany XVIII i XIX wieku.

46 temat: Czasy I wojny światowej.

1.Jakie były przyczyny I wojny światowej a jakie wydarzenie stało się pretekstem do jej rozpoczęcia? 2.Jakie dwa sojusze wojskowe walczyły przeciw sobie w czasie tej wojny? 3.Jakie nowe rodzaje broni zostały wówczas zastosowane? 4.Na czym polegała wojna pozycyjna na froncie francusko – niemieckim? 5.Czyim zwycięstwem zakończyła się wojna? Jaki wpływ na to miały rewolucje w 1917 roku w Rosji i w 1918 roku w Niemczech? 6.Jakie zmiany w Rosji nastąpiły w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku? Kto kierował rewolucjonistami?   

Wykład o I wojnie światowej - link

   

47 temat:Odzyskiwanie niepodległości przez  Polskę.                                                  

1.Dlaczego I wojna światowa była szansą dla Polski na odzyskanie niepodległości?2.Jakie działania, zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę podejmował w czasie I wojny światowej Józef Piłsudski a jakie Ignacy Jan Paderewski?3.Jakie wydarzenia miały miejsce 11 listopada 1918 roku? Dlaczego corocznie obchodzimy wtedy rocznicę odzyskania niepodległości?   

Droga do niepodległej - polskie radio


48 temat: Walka o granice państwa polskiego.

1.O jakie ziemie i z kim Polska rywalizowała po I wojnie światowej?

2. Jakie wydarzenia i jak przesądziły o przynależności państwowej tych ziem?

www.muzhp.pl/multimedia/gry-multimedialne/464/internetowa-gra-negocjacyjna-osamotnieni - na stronie muzeum historii Polski znajduje się gra „Osamotnieni”.Jest to gra internetowa, która pozwoli uczestnikowi wcielić się w przedstawiciela polskich władz

49 temat:Polska,ale jaka?

1.Kiedy została uchwalona pierwsza konstytucja w odrodzonej po okresie rozbiorów Polsce? Wymień jej najważniejsze postanowienia.2.Kiedy i kto został wybrany pierwszym prezydentem Polski? Dlaczego wkrótce potem trzeba było dokonać nowego wyboru?3.Jaki procent ludności ówczesnej Polski stanowiły mniejszości narodowe? Które były najliczniejsze i jakie tereny zamieszkiwały?4.Jakie problemy miało odrodzone państwo polskie i jak usiłowano je rozwiązać?


50 temat: Zamach majowy i rządy sanacji.

1.Dlaczego Józef Piłsudski dokonał w 1926 roku zamachu majowego?2.Omów jego przebieg .3.Jakie zmiany nastąpiły w Polsce po zamachu majowym? Które z nich można nazwać niedemokratycznymi?4.Jakie zmiany w Polsce wprowadziła uchwalona w 1935 roku konstytucja kwietniowa?5.Omów politykę zagraniczną Polski  w okresie międzywojennym  .6.Jakie żądania wobec Polski wysunęły hitlerowskie Niemcy wiosną 1939 roku. Jak zareagowały na nie polskie władze?

51 temat: Totalitaryzm w Europie.

1.Na czym polegał totalitaryzm? Dlaczego znalazł wielu zwolenników w niektórych krajach Europy w okresie międzywojennym?2.Czym charakteryzowała się ideologia zwana faszyzmem? 3.Kto kierował faszystami włoskimi? Kiedy i jak zdobył władzę? 4.Kiedy i w jaki sposób doszedł do władzy w Niemczech Adolf Hitler? 5.Jaką kierował się ideologią i jakie totalitarne działania podejmował? 6.Jaką rolę i poprzez jakie formy w państwach totalitarnych pełniła propaganda? 7.Co świadczy o tym ,że ZSRR był państwem totalitarnym?

52 temat: Powtórzenie : od I do II wojny światowej.

krzy1krzy2krzy3 Powtórzenie do wydruku

53 temat: Druga część powtórzenia wiadomości.

54 temat: Sprawdzian wiadomości - od I do II wojny światowej. 

55 temat: Początek II wojny światowej.

1.Jakie agresywne działania Niemiec poprzedziły ich atak na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczynający II wojnę światową?2.Jakie dwa bloki wojskowe rywalizowały w tej wojnie? Jakie państwa do nich należały?3.Omów najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1939 – 1943.4.Po czyjej stronie, kiedy i dlaczego przystąpiły do wojny USA.5.Co to była „Enigma” i jaką rolę w poznaniu jej sekretów odegrali polscy uczeni?

Serwis polskiego radia poświęcony II wojnie światowej - link

56 temat: Polska w latach II wojny światowej.

1.Opowiedz o najważniejszych wydarzeniach wojny obronnej Polski z Niemcami we wrześniu 1939 roku.2.Porównaj siły zbrojne obu państw.3.Kto zaatakował Polskę 17 września 1939 roku? Jakie to miało znaczenie dla szans obrony Polski w tej wojnie? 4.Z jakim planem polski rząd, prezydent i część armii tego samego dnia przekroczyli granicę z Rumunią? Co w dużym stopniu utrudniło realizację tego planu? 5.Gdzie , kiedy i w jakim celu utworzono polskie władze emigracyjne? Kto stał na ich czele? 6.Jakie organizacje i w jaki sposób prowadziły ruch oporu przeciw okupantom na ziemiach polskich? 7.Jakie prześladowania zastosowali okupanci wobec mieszkających tam Polaków? 8.Jakie prześladowania dotknęły Żydów mieszkających w Niemczech jeszcze  przed wybuchem II wojny światowej? 9.Kiedy hitlerowcy podjęli decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu" kwestii żydowskiej.Jakimi metodami ją realizowali? 10.Opowiedz o największym obozie koncentracyjnym z czasów II wojny światowej, znajdującym się w Oświęcimiu.                        

57 temat: Drogi do zwycięstwa.                

1.Opowiedz o działaniach wojennych II wojny światowej w latach 1943 - 1945 , które doprowadziły do zwycięstwa aliantów i klęski państw "osi". 2.Kto i jakie decyzje podjął na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku? Jakie przyniosła ona skutki dla Polski? 3.Kto , kiedy , dlaczego i przeciw komu użył w czasie tej wojny bomb atomowych ? 4.Opowiedz o powstaniu w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. 5.Opowiedz o powstaniu warszawskim w 1944 roku- jakie były jego przyczyny , przebieg i skutki?

58 temat: Polska Ludowa.

1.Jaką nazwę nosiło państwo polskie w latach 1944 - 1989? Kto wtedy nim rządził i dzięki czyjej pomocy? 2.Dlaczego ludność Polski była w 1945 roku mniejsza w porównaniu z rokiem 1939 o 11 milionów osób? 3.Porównaj granice i obszar Polski przedwojennej i powojennej? 4.Na czym polegała wprowadzona w powojennej Polsce przez komunistów reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu i handlu oraz gospodarka planowa? 5.Jakie kraje europejskie zostały po II wojnie światowej uzależnione od ZSRR? Na czym polegała ta zależność. W jakich krajach próbowano ją zmniejszyć i z jakim skutkiem? 6.Jak doszło po II wojnie światowej do podziału Niemiec? 7.Jakie międzynarodowe organizacje gospodarcze oraz wojskowe brały udział w rywalizacji państw komunistycznych i kapitalistycznych po II wojnie światowej?

59 temat : Rewolucja "Solidarności".

 1.Kiedy i przeciw jakim działaniom władz komunistycznych oraz w jaki sposób próbowało kilkakrotnie protestować społeczeństwo polskie? Jak władze reagowały na te protesty? 2.Jakie wydarzenia doprowadziły do obalenia rządów komunistycznych w Polsce? 3.W jakich okolicznościach doszło do obalenia władz komunistycznych w innych państwach europejskich?

60 temat: W III Rzeczypospolitej.

1.Jakie pozytywne zmiany nastąpiły w Polsce po obaleniu rządów komunistycznych? Wymień też koszty społeczne tych zmian. 2.Jaki dokument i kiedy uchwalony określa uprawnienia władz państwowych w Polsce oraz prawa i obowiązki obywateli? 3.Kto sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą?

61 temat: Zjednoczona Europa - marzenie czy rzeczywistość.

1.Omów kolejne etapy integracji Europy po II wojnie światowej. 2.Wymień korzyści wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. 3.Jakie kraje Unii wprowadziły już wspólną walutę - euro? Jakie są perspektywy Polski na dołączenie do tych państw? 4.Jak wygląda flaga Unii Europejskiej , jaki utwór jest jej hymnem i w jakim dniu obchodzimy corocznie dzień UE? 5.W jaki sposób i w jakim zakresie Polska może wpływać na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej?

62 temat: Dokąd zmierza świat ?

1.Wymień i omów najważniejsze problemy współczesnego świata. 2.Podaj przykłady praw człowieka oraz przypadków ich łamania. Jakie instytucje międzynarodowe i na podstawie jakich dokumentów zajmują się ich obroną?

63 temat: Zanim zdecydujesz...

1.Co należy wziąć pod uwagę ,podejmując trudną decyzję ? 2.Omów sposoby decydowania w sprawach dotyczących grup i całego społeczeństwa. 3.Na przykładach z własnego życia rozwiń myśl: "Decyzje warto podejmować w sposób przemyślany".

64 temat: Władza i autorytet - w państwie, szkole i gdzie indziej.

65 temat: Podsumowanie roku szkolnego. 

__________________________________________________

Wszystkie tematy i pytania dla klas szóstych

KLASY SZÓSTE

1 temat: Lekcja organizacyjna.

 

2 temat: Egipt – najstarsze państwo świata

1. Co oznacza słowo państwo?

2. Dlaczego państwo było potrzebne ludziom mieszkającym nad rzeką Nil?

3. Jak i kiedy powstało państwo egipskie , ile lat istniało?

4. Jakie grupy ludności żyły w starożytnym Egipcie? Opowiedz o ich życiu.

5. Na czym polegała władza despotyczna egipskich faraonów?

6. Czym zajmowali się egipscy urzędnicy?

 

3 temat: Państwo - miasto.

1. W jaki sposób były rządzone starożytne Ateny?

2. Którzy mieszkańcy Aten byli uprawnieni do rządzenia swoim miastem a którzy nie?

3. Wymień kilka różnic między demokracją ateńską a demokracją we współczesnej Polsce.

4. W jaki sposób podejmowano najważniejsze decyzje w Sparcie?

 

4 temat: Grecy w obronie niepodległości

1. Wymień przyczyny i daty najazdów Persji na miasta greckie.

2. Opowiedz o przebiegu największych bitew grecko - perskich :

a) pod Maratonem b) pod Salaminą c) pod Termopilami

 

5 temat: Imperium Aleksandra Wielkiego

1. Kiedy i dzięki czemu Macedonia stała się jednym z najsilniejszych państw świata?

2. Kto i w jaki sposób rządził wówczas tym państwem? 

3.Opowiedz o życiu najsłynniejszego jego władcy: Aleksandra Wielkiego.

4. Jakie były skutki podbojów Aleksandra Wielkiego? 

 

6 temat: Rzeczpospolita Rzymian

1. Jaka forma rządów panowała w Rzymie do VI wieku p.n.e.?

2.Jakie grupy ludności zamieszkiwały wówczas to państwo? Jaka była ich sytuacja?

3. W jakich okolicznościach powstał pierwszy wykaz praw rzymskich? Jaką miał nazwę?

4. W czyje ręce przeszły rządy w państwie rzymskim w VI w.p.n.e.? Jak podejmowano tam wówczas najważniejsze decyzje?

5. Jakich urzędników wtedy powoływano? Za co byli oni odpowiedzialni?

6. Jakie tereny i kiedy udało się podbić rozwijającemu się państwu rzymskiemu?

7. Dlaczego Rzymianie mogli mówić o Morzu Śródziemnym Mare Nostrum?

 

7 temat: Rzym cesarzy

1.Jakie były przyczyny upadku rządów republikańskich w Rzymie ?

2.Kto i w jaki sposób usiłował w I wieku p.n.e. ograniczyć rządy republikańskie i samodzielnie rządzić Rzymem ?

3. Jakie podjął działania , wprowadził reformy ?

4. Kto , kiedy , dlaczego i w jaki sposób pozbawił go życia?

5. Kto po nim objął władzę w Rzymie ? Scharakteryzuj jego rządy.

 

8 temat: Zmierzch Rzymu

1. Wymień trzy etapy upadku imperium rzymskiego.

2. Jakie miasto stopniowo przejęło rolę Rzymu w państwie rzymskim? Co potwierdza zdanie , iż wzorowało się ono na Rzymie?

3. Jakie zmiany nastąpiły na terytorium państwa rzymskiego w czasach najazdów barbarzyńskich?

4. Wymień i omów kilka zasad prawnych obowiązujących w starożytnym Rzymie aktualnych do dziś .

 

9 temat: Powtórzenie wiadomości- państwa świata starożytnego.  

 

10 temat:Druga część powtórzenia wiadomości.

 

11 temat: Sprawdzian wiadomości o państwach świata starożytnego.

 

12 temat: Państwo Karola Wielkiego 

1.Jakie wydarzenie zakończyło epokę zwaną starożytnością a zaczęło średniowiecze?

2. Jaki władca i kiedy odnowił cesarstwo rzymskie? Dlaczego zyskał przydomek "wielki"?

3. Jakie trzy państwa powstały po jego śmierci i rozpadzie ziem przez niego podbitych?

4. Na czym polegał system społeczny zwany feudalizmem, który funkcjonował w państwach średniowiecznych?

 

13 temat: Początki państwa polskiego

1.Jakie plemiona mieszkały na terenach na których powstała Polska?

2. Które z nich było najsilniejsze? Jakie miasto było jego stolicą i później pierwszą stolicą Polski?

3. Kto, kiedy i w jaki sposób doprowadził do utworzenia państwa polskiego?

4. Scharakteryzuj religię którą wyznawali Polacy do czasu chrztu Polski.

5. Kiedy, dlaczego i jak została ochrzczona Polska?

 

 

14 temat: Państwo Bolesława Chrobrego.

1. Kiedy i dlaczego Bolesław Chrobry objął władzę w Polsce po śmierci Mieszka I?

2. W jakim celu Bolesław Chrobry wysłał do Prusów biskupa czeskiego Wojciecha? Jak niepowodzenie wyprawy wykorzystał Chrobry?

3. Z jakich powodów przybył do Gniezna w 1000 roku cesarz Niemiec Otton III?

4. Jakie korzyści dla Polski przyniosła wizyta w Gnieźnie Ottona III?

5. Jakie były przyczyny i skutki wojen polsko - niemieckich w latach 1002 – 1018?

6. Opowiedz o koronacji Chrobrego (okoliczności, data, insygnia władzy) ?

 

15 temat: Korona i tiara

1. O co się spierali papież Grzegorz VII z cesarzem Henrykiem IV? Jaką bronią posłużył się papież? Do czego zmusił cesarza?

2. Kogo w sporze papieża z cesarzem poparł Bolesław Śmiały? Co na tym zyskał?

3. Dlaczego Bolesław Śmiały musiał uciekać na Węgry?

4. Co to jest konkordat?

 

16 temat: Przyczyny i skutki rozbicia dzielnicowego Polski

1.Dlaczego, z kim i jak walczył Bolesław Krzywousty by objąć pełnię władzy w Polsce? Jak za to pokutował?

2.Kim był Gall Anonim?

3.Jakie postanowienia zawierał testament Bolesława Krzywoustego z 1138 roku? Do czego miała prowadzić w założeniu jego realizacja?

4.Dlaczego to się nie udało? Jakie były tego skutki dla Polski ?

 

17 temat: Ku zjednoczeniu

1.Kto jako pierwszy był bliski zjednoczenia ziem polskich , co pokrzyżowało te plany?

2.Jakimi środkami i metodami walki zaskoczyli Tatarzy rycerzy europejskich?

3.Kto , kiedy i w jakim celu zaprosił na ziemie polskie Krzyżaków  Jakie były tego skutki?

4.Kto i w jaki sposób przeszkodził Przemysłowi II w zjednoczeniu ziem polskich

5.Jakiemu polskiemu władcy i kiedy udało się zjednoczyć ziemie polskie po okresie rozbicia dzielnicowego?

 

18 temat: Wielki król Kazimierz

1.Jakie niebezpieczeństwa groziły podróżnym na drogach na początku rządów Kazimierza Wielkiego? Co zrobił Kazimierz Wielki by ograniczyć niebezpieczeństwa? 2.Jakie kraje przygotowywały się do zaatakowania Polski na początku rządów K. Wielkiego a jaki kraj był sojusznikiem Polski?3.Co zrobił K.Wielki by władca Czech zrezygnował z praw do polskiej korony ?  Jakie porozumienie zawarł ostatecznie K.Wielki z Krzyżakami?4.Jaką ziemię przyłączył do Polski K.Wielki? Jakie korzyści płynęły z tego dla Polski?5. Jaką szkołę , gdzie , kiedy i w jakim celu założył K.Wielki?6.Ile nowych miast zbudowano z a panowania K.Wielkiego? Co zrobiono z niektórymi miastami by wzmocnić ich obronność? 7.Dlaczego Kazimierz Wielki nazywany był królem chłopów? 8.Gdzie znajdowały się kopalnie soli z których Kazimierz Wielki czerpał duże zyski ? 9. Jaka dynastia zakończyła rządy w Polsce wraz ze śmiercią K.Wielkiego?

 

19 temat: Jagiellonowie na tronie polskim

1. Co zrobił Ludwik Węgierski by po jego śmierci jego córka rządziła Polską?

2.Co to jest unia? Z jakim państwem i dlaczego Polska zawarła unię w 1385 roku?

3.Co to znaczy, iż była to unia personalna? Czym się różni ona od realnej?

4.Kiedy i gdzie Polska zawarła unię realną z Litwą ? Co zmusiło Zygmunta Augusta , króla Polski, do jej zawarcia?

 

20 temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim

1.Opowiedz przyczynach i przebiegu wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411 .

2.Opowiedz o wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami ? Co było jej skutkiem ?

3.Jakie wydarzenia doprowadziły do likwidacji państwa krzyżackiego i powstania na jego miejscu uzależnionych od Polski Prus Zakonnych? 

21 temat: Jak powstało państwo polskie - powtórzenie.

 

22 temat: Druga część powtórzenia wiadomości.

 

23 temat: Sprawdzian wiadomości o początkach średniowiecza i Polski.

 

24 temat: Szlachta rządzi swoim państwem

1.Dzięki czemu w czasach Ludwika Węgierskiego szlachta zyskała większy wpływ na losy kraju?

2.W jaki sposób szlachta uzgadniała swoje stanowisko wobec władców Polski?

3.Od kiedy zaczęto zwoływać w Polsce sejmy walne i w jaki sposób były one zorganizowane?

4.Jakie uprawnienia miał sejm walny od 1505 roku?

5.Dlaczego ustrój ówczesnej Polski nazywamy demokracją szlachecką? Czym różni się od niej demokracja we współczesnej Polsce?

 

25 temat: Szlachta wybiera króla.

1.Dlaczego po śmierci w 1572 roku Zygmunta Augusta króla w Polsce mieli wybierać szlachcice ? Jak nazywano te wybory ? 2. Kto i kiedy został pierwszym królem elekcyjnym w Rzeczypospolitej ?3.Co musiał przysiąc każdy król elekcyjny przed koronacją ? 4.Dlaczego pierwszy władca elekcyjny Polski rządził tylko kilka miesięcy ? 5.Kto i kiedy został drugim królem elekcyjnym Polski ? Wymień jego najważniejsze zasługi dla naszego kraju .

 

26 temat: Wojenne rzemiosło

1.Z kim Polska toczyła wojny w XVII wieku?

2.Wymień najwybitniejszych wodzów ( hetmanów ) armii polskiej w tamtych czasach.

3.Dlaczego Polska nie miała wtedy stałej , wyćwiczonej i dobrze opłacanej armii ?

4.Kto stanowił wtedy podstawę polskiej armii w czasie wojen?

5.Czym charakteryzowały się następujące formację wojskowe wchodzące w skład armii polskiej tamtych czasów : husarze, pancerni, muszkieterzy, pikinierzy, dragoni. W XVII wieku

 

27 temat: Konflikty zbrojne XVII wiecznej Polski

1.Omów przyczyny , przebieg i skutki walk: a) polsko – szwedzkich c) polsko – tureckich d) polsko – kozackich b) polsko – rosyjskich

 

28 temat: Chyląc się ku upadkowi

1.Kto i kiedy po raz pierwszy , krzycząc liberum veto nie dopuścił do zatwierdzenia uchwał sejmu walnego?

2.Co robili magnaci, by nie dopuścić do przeprowadzenia w Polsce reform mogących ograniczyć ich wpływy a wzmocnić władzę królewską?

3.Kiedy i jak po raz pierwszy jeden z sąsiadów Polski otwarcie wmieszał się w nasze sprawy?

4.Dlaczego o Polsce pierwszej połowy XVIII wieku , gdy rządzili królowie pochodzący z Saksonii, mówiono Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa?

 

29 temat: Sąsiedzi Rzeczypospolitej

1.Wymień przywódców Austrii , Rosji i Prus, którzy w XVIII wieku przeprowadzili reformy wzmacniające te państwa.

2.Wymień reformy ,których dokonano wówczas:a) w Austrii; b) w Prusach; c) w Rosji.

3.Co to znaczy, że w państwach tych panował absolutyzm oświecony?

 

30 temat: Rzeczpospolita szlachecka - powtórzenie. 

 

31 temat: Druga część powtórzenia wiadomości.

<a href="http://www.quizrevolution.com/ch/a132995/go/polska_szlachecka_" _mce_href="http://www.quizrevolution.com/ch/a132995/go/polska_szlachecka_">polska_szlachecka_</a>

 

32 temat: Sprawdzian wiadomości o Polsce szlacheckiej.

 

 

33 temat: Filozofowie proponują zmiany. Państwo wolnych obywateli

1.Wymień najsłynniejszych filozofów XVIII wieku ( zwanego wiekiem oświecenia ) oraz ich poglądy na temat tego jak powinno się budować lepsze społeczeństwo i władzę.

2. Jak doszło do utworzenia w Ameryce Północnej 13 kolonii angielskich ? Kto i jak nimi rządził?

3.Dlaczego koloniści amerykańscy zbuntowali się przeciw Anglii?

4.Jakie wydarzenia zapoczątkowały ten bunt?

5.Jakie postanowienia zawierała uchwalona

4 VII 1776 r. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych?

6.Kto stał na czele powstańców i kto im pomagał? 7.Jakie postanowienia zawierała uchwalona w 1787 r. Konstytucja USA? Kto został pierwszym prezydentem tego państwa?  

 

34 temat: Rewolucja we Francji

1.Na jakie grupy ( stany ) dzieliło się wtedy społeczeństwo Francji? Jak wyglądało życie ich przedstawicieli?

2.Co to były Stany Generalne? Dlaczego od 1614 roku nie były zwoływane we Francji? Dlaczego w 1789 roku Ludwik .XVI zdecydował się na zwołanie Stanów Generalnych?

3.Jaka zasada obrad i głosowania obowiązywała w Stanach Generalnych? Czego zażądali delegaci stanu trzeciego?

4.Co zrobili przedstawiciele stanu trzeciego gdy król nie wyraził na to żądanie zgody?

5.Dlaczego i kiedy tłumy Paryżan zaatakowały i zburzyły Bastylię? Co zapoczątkowało to wydarzenie?

6.Co głosiła uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w sierpniu 1789 roku Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela?

7. Kiedy francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję ? Jaki ustrój wprowadziła ona we Francji?

8.Dlaczego król Ludwik XVI usiłował uciec za granicę? Jak zakończyła się próba ucieczki?

9.Kto przejął władzę we Francji w 1793 roku? Jakie stosował środki wobec przeciwników politycznych? Jakie przeprowadzili reformy?

10.Jak w lipcu 1794 roku zakończyły się rządy jakobinów? 

 

35 temat: O naprawę Rzeczypospolitej

1.W jaki sposób państwa sąsiadujące z Polską wykorzystywały chaos panujący w naszym państwie i wtrącały się w jego sprawy?

2.Dzięki czyjemu poparciu, kto i kiedy został wybrany ostatnim królem Polski? Jakie miał plany?

3.Przeciwko czemu w 1768 roku część szlachty zawiązała w miejscowości Bar konfederację (związek zbrojny)? Jak zakończyły się walki konfederatów z wojskami rosyjskimi?

4.Jakie kraje i kiedy dokonały I rozbioru Polski? Jakie ziemie jej zabrały?

5.Jakie decyzje zapadły na sejmie porozbiorowym w 1773 roku? Kto i jak próbował wówczas protestować przeciw rozbiorowi?

 

36 temat: Ostatnie lata Rzeczypospolitej

1.W jakim celu i kiedy obradował sejm zwany wielkim lub czteroletnim? Jaki dokument jest największym osiągnięciem tego sejmu? Jakie zawierał postanowienia?

2.Jak doszło do II rozbioru Polski?

3.Opowiedz o Powstaniu Kościuszkowskim.

4.Jakie kraje i kiedy dokonały III rozbioru Polski? Na ile lat Polska zniknęła z mapy świata?

 

37 temat: Wielki mały kapral

1.Opowiedz o początkach kariery Napoleona Bonapartego.2.W jaki sposób i kiedy Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów?3.Opowiedz o najważniejszych działaniach wojennych prowadzonych przez Napoleona: a) walkach z Austrią na terenie Włoch – 1797 r. ; b) wyprawie wojsk Napoleona do Egiptu w 1798 r. i znaczeniu naukowym tej wyprawy; c) jego zwycięstwach nad koalicją Austrii , Rosji i Prus w latach 1805 – 1806 ; d) wyprawie potężnej armii napoleońskiej przeciw Rosji w 1812 roku i pierwszej wielkiej klęsce Napoleona; e) przegranej Napoleona w bitwie narodów pod Lipskiem w 1813 roku ( Napoleon zostaje zesłany na wyspę Elbę ); f) stu dniach Napoleona i jego ostatecznej klęsce w bitwie pod Waterloo w 1815 roku.4. Jakie decyzje zapadły na w 1815 roku na Kongresie Wiedeńskim , gdzie obradowali przywódcy koalicji anty napoleońskiej ?

 

38 temat: Napoleon a sprawa polska

1.Dlaczego Polacy łączyli z Napoleonem Bonaparte nadzieje na odzyskanie niepodległości?

2.Opowiedz o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech , walczących u boku Napoleona oraz o powstaniu pieśni , która dzisiaj jest hymnem Polski.

3.Co się stało z legionami po zawarciu przez Napoleona w 1801 roku pokoju z Austrią?

4.Kiedy, dlaczego i z jakich ziem Napoleon doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego? W jaki sposób i o jakie ziemie powiększyło się Księstwo w 1809 roku?

5.Jakie decyzje w sprawie ziem polskich podjęto po ostatecznej klęsce Napoleona na Kongresie Wiedeńskim?

 

39 temat: Walka Polaków o niepodległość - Powstanie Listopadowe

1.Kiedy i gdzie utworzono Królestwo Polskie? Kto był jego królem?

2.Co świadczy o tym, że Polacy w Królestwie mieli początkowo dość duży zakres swobody?

3.Jakie działania władz rosyjskich w Królestwie skłaniały Polaków do buntu?

4.Jaka tajna, antyrosyjska organizacja spiskowa przygotowała wybuch powstania listopadowego? Kto nią kierował? 5.Opowiedz o początkach powstania listopadowego?

6.Jakie były przyczyny klęski powstania listopadowego?

7.Jakie kary spadły na Polaków po powstaniu listopadowym?

8.Co zrobiła część powstańców by uniknąć tych kar?

 

40 temat: Powstanie krakowskie i styczniowe.

1.Opowiedz o powstaniu krakowskim w 1846 roku.

2.Kiedy w Królestwie Polskim rozpoczęło się powstanie zwane styczniowym? Co zdecydowało o przyspieszeniu jego wybuchu?

3.Jaki sposób walki zastosowali powstańcy? Dlaczego właśnie taki?

4.Kto był ostatnim przywódcą ( dyktatorem ) powstania styczniowego? Co się z nim stało na zakończenia powstania?

5.Jakie były przyczyny klęski powstania styczniowego?

6.Jakie kary spotkały Polaków za powstanie styczniowe?

7.Podaj kilka argumentów za tym , że powstania polskie w XIX wieku należało wywoływać i kilka argumentów przeciwnych.

 

41 temat: Początki nowoczesnej demokracji

1.Jakie nowe prawa uzyskali w XIX wieku mieszkańcy niektórych państw europejskich?

2.Jakie kraje przodowały we wprowadzaniu zmian a w jakich przez dłuższy czas pozostawały stare porządki?

3.W XIX wieku o równe prawa z mężczyznami zaczęły walczyć kobiety? Jakimi to robiły metodami?

4.Ważnym problemem tamtych czasów było także niewolnictwo. W jakim kraju je zniesiono najpierw? Jakie wydarzenie doprowadziło do zniesienia niewolnictwa w USA?

 

42 temat: Co to jest ideologia?

1.Wymień i scharakteryzuj najważniejsze ideologie, które powstały w XIX wieku.

 

43 temat: Powtórzenie : przemiany XVIII i XIX wieku.  

 

44 temat: Druga część powtórzenia wiadomości.

 

45 temat: Sprawdzian wiadomości - przemiany XVIII i XIX wieku.

 

46 temat: Czasy I wojny światowej.

1.Jakie były przyczyny I wojny światowej a jakie wydarzenie stało się pretekstem do jej rozpoczęcia? 2.Jakie dwa sojusze wojskowe walczyły przeciw sobie w czasie tej wojny? 3.Jakie nowe rodzaje broni zostały wówczas zastosowane? 4.Na czym polegała wojna pozycyjna na froncie francusko – niemieckim? 5.Czyim zwycięstwem zakończyła się wojna? Jaki wpływ na to miały rewolucje w 1917 roku w Rosji i w 1918 roku w Niemczech? 6.Jakie zmiany w Rosji nastąpiły w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku? Kto kierował rewolucjonistami?

 

47 temat:Odzyskiwanie niepodległości przez  Polskę. 

1.Dlaczego I wojna światowa była szansą dla Polski na odzyskanie niepodległości?2.Jakie działania, zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę podejmował w czasie I wojny światowej Józef Piłsudski a jakie Ignacy Jan Paderewski?3.Jakie wydarzenia miały miejsce 11 listopada 1918 roku? Dlaczego corocznie obchodzimy wtedy rocznicę odzyskania niepodległości?

 

48 temat: Walka o granice państwa polskiego.

1.O jakie ziemie i z kim Polska rywalizowała po I wojnie światowej?

2. Jakie wydarzenia i jak przesądziły o przynależności państwowej tych ziem?

 

49 temat:Polska,ale jaka?

1.Kiedy została uchwalona pierwsza konstytucja w odrodzonej po okresie rozbiorów Polsce? Wymień jej najważniejsze postanowienia.2.Kiedy i kto został wybrany pierwszym prezydentem Polski? Dlaczego wkrótce potem trzeba było dokonać nowego wyboru?3.Jaki procent ludności ówczesnej Polski stanowiły mniejszości narodowe? Które były najliczniejsze i jakie tereny zamieszkiwały?4.Jakie problemy miało odrodzone państwo polskie i jak usiłowano je rozwiązać?

 

50 temat: Zamach majowy i rządy sanacji.

1.Dlaczego Józef Piłsudski dokonał w 1926 roku zamachu majowego?2.Omów jego przebieg .3.Jakie zmiany nastąpiły w Polsce po zamachu majowym? Które z nich można nazwać niedemokratycznymi?4.Jakie zmiany w Polsce wprowadziła uchwalona w 1935 roku konstytucja kwietniowa?5.Omów politykę zagraniczną Polski  w okresie międzywojennym  .6.Jakie żądania wobec Polski wysunęły hitlerowskie Niemcy wiosną 1939 roku. Jak zareagowały na nie polskie władze?

 

51 temat: Totalitaryzm w Europie.

1.Na czym polegał totalitaryzm? Dlaczego znalazł wielu zwolenników w niektórych krajach Europy w okresie międzywojennym?2.Czym charakteryzowała się ideologia zwana faszyzmem? 3.Kto kierował faszystami włoskimi? Kiedy i jak zdobył władzę? 4.Kiedy i w jaki sposób doszedł do władzy w Niemczech Adolf Hitler? 5.Jaką kierował się ideologią i jakie totalitarne działania podejmował? 6.Jaką rolę i poprzez jakie formy w państwach totalitarnych pełniła propaganda? 7.Co świadczy o tym ,że ZSRR był państwem totalitarnym?

 

52 temat: Powtórzenie : od I do II wojny światowej.

53 temat: Powtórzenie przygotowane przez uczniów - prezentacje, testy, krzyżówki.

 

54 temat: Sprawdzian wiadomości - od I do II wojny światowej. 

 

55 temat: Początek II wojny światowej.

1.Jakie agresywne działania Niemiec poprzedziły ich atak na Polskę 1 września 1939 roku rozpoczynający II wojnę światową?2.Jakie dwa bloki wojskowe rywalizowały w tej wojnie? Jakie państwa do nich należały?3.Omów najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w latach 1939 – 1943.4.Po czyjej stronie, kiedy i dlaczego przystąpiły do wojny USA.5.Co to była „Enigma” i jaką rolę w poznaniu jej sekretów odegrali polscy uczeni?

 

56 temat: Polska w latach II wojny światowej.

1.Opowiedz o najważniejszych wydarzeniach wojny obronnej Polski z Niemcami we wrześniu 1939 roku.2.Porównaj siły zbrojne obu państw.3.Kto zaatakował Polskę 17 września 1939 roku? Jakie to miało znaczenie dla szans obrony Polski w tej wojnie? 4.Z jakim planem polski rząd, prezydent i część armii tego samego dnia przekroczyli granicę z Rumunią? Co w dużym stopniu utrudniło realizację tego planu? 5.Gdzie , kiedy i w jakim celu utworzono polskie władze emigracyjne? Kto stał na ich czele? 6.Jakie organizacje i w jaki sposób prowadziły ruch oporu przeciw okupantom na ziemiach polskich? 7.Jakie prześladowania zastosowali okupanci wobec mieszkających tam Polaków? 8.Jakie prześladowania dotknęły Żydów mieszkających w Niemczech jeszcze  przed wybuchem II wojny światowej? 9.Kiedy hitlerowcy podjęli decyzję o "ostatecznym rozwiązaniu" kwestii żydowskiej. Jakimi metodami ją realizowali? 10.Opowiedz o największym obozie koncentracyjnym z czasów II wojny światowej, znajdującym się w Oświęcimiu. 

 

57 temat: Drogi do zwycięstwa.

1.Opowiedz o działaniach wojennych II wojny światowej w latach 1943 - 1945 , które doprowadziły do zwycięstwa aliantów i klęski państw "osi". 2.Kto i jakie decyzje podjął na konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku? Jakie przyniosła ona skutki dla Polski? 3.Kto , kiedy , dlaczego i przeciw komu użył w czasie tej wojny bomb atomowych ? 4.Opowiedz o powstaniu w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku. 5.Opowiedz o powstaniu warszawskim w 1944 roku- jakie były jego przyczyny , przebieg i skutki?

 

58 temat: Polska Ludowa.

1.Jaką nazwę nosiło państwo polskie w latach 1944 - 1989? Kto wtedy nim rządził i dzięki czyjej pomocy? 2.Dlaczego ludność Polski była w 1945 roku mniejsza w porównaniu z rokiem 1939 o 11 milionów osób? 3.Porównaj granice i obszar Polski przedwojennej i powojennej? 4.Na czym polegała wprowadzona w powojennej Polsce przez komunistów reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu i handlu oraz gospodarka planowa? 5.Jakie kraje europejskie zostały po II wojnie światowej uzależnione od ZSRR? Na czym polegała ta zależność. W jakich krajach próbowano ją zmniejszyć i z jakim skutkiem? 6.Jak doszło po II wojnie światowej do podziału Niemiec? 7.Jakie międzynarodowe organizacje gospodarcze oraz wojskowe brały udział w rywalizacji państw komunistycznych i kapitalistycznych po II wojnie światowej?

 

59 temat : Rewolucja "Solidarności".

 1.Kiedy i przeciw jakim działaniom władz komunistycznych oraz w jaki sposób próbowało kilkakrotnie protestować społeczeństwo polskie? Jak władze reagowały na te protesty? 2.Jakie wydarzenia doprowadziły do obalenia rządów komunistycznych w Polsce? 3.W jakich okolicznościach doszło do obalenia władz komunistycznych w innych państwach europejskich?

 

60 temat: W III Rzeczypospolitej.

1.Jakie pozytywne zmiany nastąpiły w Polsce po obaleniu rządów komunistycznych? Wymień też koszty społeczne tych zmian. 2.Jaki dokument i kiedy uchwalony określa uprawnienia władz państwowych w Polsce oraz prawa i obowiązki obywateli? 3.Kto sprawuje w Polsce władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą?

 

61 temat: Zjednoczona Europa - marzenie czy rzeczywistość.

1.Omów kolejne etapy integracji Europy po II wojnie światowej. 2.Wymień korzyści wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. 3.Jakie kraje Unii wprowadziły już wspólną walutę - euro? Jakie są perspektywy Polski na dołączenie do tych państw? 4.Jak wygląda flaga Unii Europejskiej , jaki utwór jest jej hymnem i w jakim dniu obchodzimy corocznie dzień UE? 5.W jaki sposób i w jakim zakresie Polska może wpływać na decyzje podejmowane w Unii Europejskiej?

 

62 temat: Dokąd zmierza świat ?

1.Wymień i omów najważniejsze problemy współczesnego świata. 2.Podaj przykłady praw człowieka oraz przypadków ich łamania. Jakie instytucje międzynarodowe i na podstawie jakich dokumentów zajmują się ich obroną?

 

63 temat: Zanim zdecydujesz...

1.Co należy wziąć pod uwagę ,podejmując trudną decyzję ? 2.Omów sposoby decydowania w sprawach dotyczących grup i całego społeczeństwa. 3.Na przykładach z własnego życia rozwiń myśl: "Decyzje warto podejmować w sposób przemyślany".

 

64 temat: Władza i autorytet - w państwie, szkole i gdzie indziej.

 

65 temat: Podsumowanie roku szkolnego. 

 :TYPE:S :TITLE:Od Poniatowskiego do Napoleona (1) :CAT:Od Poniatowskiego do Napoleona :QUESTION:H Ostatni król Polski :ANSWERS:1 :CASE:0 :ANSWER1:Stanisław August Poniatowski:100:0:0 :TYPE:S :TITLE:Od Poniatowskiego do Napoleona (2) :CAT:Od Poniatowskiego do Napoleona :QUESTION:H Kraje , które dokonały rozbiorów Polski :ANSWERS:1 :CASE:0 :ANSWER1:Rosja, Prusy i Austria:0:0:0