Regulamin i Polityka Prywatności

W OtoStrona.pl traktujemy Twoją prywatność poważnie, a Twoje dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

OTOSTRONA.PL Polityka prywatności
Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne. Niniejszy dokument Polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, które są lub mogą być gromadzone, wykorzystywane lub udostępniane przez OTOSTRONA.PL podczas odwiedzania, używania lub dokonywania zakupów. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji o naszej Polityce prywatności lub o tym, jak traktujemy dane użytkowników i dane osobowe, lub chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.

Definicje
OTOSTRONA.PL jest obsługiwana przez TECMEDIA Szymon Sablik, Kozy, Polska. (określane jako "ja", "ja", "nasz", "nas" lub "my"). Jako klient tej usługi jesteś "Użytkownikiem", "Odwiedzającym" lub "Ty" zgodnie z tą umową. Witryna lub oferowane przez nas usługi będą określane jako "Witryna internetowa" lub "Usługa". Usługi zewnętrzne lub takie integracje będą nazywane aplikacjami "External Provider" lub "External Service".

Dane, które zbieramy
Zgodnie ze standardowymi procedurami korzystania z plików dziennika, pliki te automatycznie rejestrują odwiedziny podczas odwiedzania witryny, mogą zawierać informacje o przeglądarce internetowej, mogą rejestrować niektóre pliki cookie zainstalowane na urządzeniu, adres IP, dostawcę usług internetowych, strefę czasową i znacznik czasu, strony odsyłające / wyjściowe, liczba kliknięć. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie tą witryną, śledzenie ruchu użytkowników na tej stronie i gromadzenie danych demograficznych, a nie jest ona powiązana z żadną informacją, która umożliwia osobistą identyfikację. Dodatkowo, podczas przeglądania strony internetowej, możemy zbierać informacje o podstronach, które przeglądasz.

Możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, nazwa organizacji / firmy, adres, adres e-mail lub inne dane osobowe, jeśli użytkownik dostarczy je nam podczas rejestracji, zakupu, skontaktowania się z nami lub w inny sposób. Prosimy o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy, aby zapewnić pożądaną usługę (na przykład, jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem Witryny). Zbieramy go uczciwymi i zgodnymi z prawem środkami, za wiedzą i zgodą. Dajemy Ci również znać, dlaczego je zbieramy i jak będą używane.

Udostępnianie danych osobowych
Nie dzielimy się, nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wynajmujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika publicznie lub stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, jeśli naruszasz nasze Warunki korzystania lub gdy pomaga nam to w usprawnieniu naszej Usługi. Na przykład moduł sklepu internetowego może wymagać usług stron trzecich, takich jak PayPal lub inni operatorzy płatności, możemy również korzystać z usług statystyk takich jak Google Analytics, Facebook Pixel i innych. Każda z tych usług ma własną Politykę prywatności, na przykład:
PayPal
Google Analytics
W celu zapewnienia pewnych funkcji możemy polegać na innych usługach stron trzecich, takich jak dostawcy i dostawcy usług płatniczych i księgowych, dostawcy usług wsparcia i komunikacji oraz inne usługi, zastrzegamy sobie prawo do niezaliczania sposobu interakcji z którąkolwiek z dostarczonych usług.

Możemy gromadzić i wykorzystywać Informacje nieosobowe, aby pomóc nam udoskonalić Usługę, dostosować jej działanie i przeanalizować korzystanie z Usługi. Niniejsza Polityka prywatności nie ogranicza naszego wykorzystywania ani ujawniania zebranych danych nieosobistych. Zastrzegamy sobie prawo do zbierania, wykorzystywania i ujawniania takich informacji nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym stronom trzecim według naszego wyłącznego uznania.

Pliki cookies i beacons
OTOSTRONA.PL używa "Cookies", które są małymi plikami danych umieszczanymi na Twoim urządzeniu tylko wtedy, gdy pozwalają na to ustawienia Twojej przeglądarki i mogą zawierać informacje takie jak unikatowy identyfikator, poprzednio odwiedzane podstrony na tej Witrynie i / lub inne informacje. Rodzaje plików cookie, które możemy wykorzystywać: pliki cookie sesji, pliki cookie bezpieczeństwa lub pliki cookie preferencji. Możesz wyłączyć lub usunąć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie w prawie UE dotyczącym ochrony danych i prywatności dla wszystkich osób w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, jesteśmy kontrolerem danych twoich danych i masz prawo wiedzieć, jak przetwarzane są twoje dane osobowe, co zebraliśmy na twój temat i poprosić o poprawienie, aktualizację lub usunięcie tych danych. Ponadto pamiętaj, że Twoje informacje mogą być przesyłane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw do GDPR. Aby uzyskać więcej informacji lub skarg, skontaktuj się z lokalnym urzędem ochrony danych.
Zatrzymywanie danych
Przechowujemy zebrane informacje tak długo, jak to konieczne, aby zapewnić Ci żądaną usługę lub dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Dane, które przechowujemy, będziemy chronić w ramach akceptowalnych z handlowego punktu widzenia środków, aby zapobiec utracie i kradzieży, jak również nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, używaniu lub modyfikacji. Hasła klienta, które możemy przechowywać, są przechowywane jako hash, a oryginalnego hasła nie można odzyskać.

Komunikacja e-mail
Możemy komunikować się z Tobą przez e-mail lub telefon w odpowiedzi na twoje pytania lub wysyłać Ci ogłoszenia związane z usługami na podstawie danych osobowych, które nam przekazujesz. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do wysyłania aktualizacji i innych promocyjnych informacji, jeśli otrzymamy Twoją zgodę. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych aktualizacji e-mail, możesz zrezygnować w dowolnym momencie od otrzymania ich, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej komunikacji. Zwykle jest to link "anuluj subskrypcję".

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich lub usług, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli podasz link do którejkolwiek z tych stron, a nastąpi przekierowanie na stronę trzeciej części, pamiętaj, że te witryny mają własne zasady ochrony prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady lub praktyki. Zapoznaj się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do dowolnej z tych witryn.

Reklamy
Nasza strona internetowa może wyświetlać reklamy dostarczone przez naszych partnerów reklamowych, którzy mogą mieć własną Politykę prywatności i mogą ustawiać pliki cookie i sygnalizatory WWW. Te pliki cookie pomagają serwerowi reklam rozpoznać urządzenie za każdym razem, gdy reklama zostanie dostarczona do Ciebie lub innych użytkowników Twojego urządzenia. Niniejsza Polityka prywatności obejmuje korzystanie wyłącznie z OTOSTRONA.PL i nie obejmuje żadnych zewnętrznych reklamodawców ani partnerów.

Dzieci
Niniejsza Witryna nie dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat. Korzystając z Witryny, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat.

Nie śledzić
Niniejsza strona internetowa nie zmienia praktyk w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych, gdy przeglądarka wysyła sygnał Do Not Track

Transfery biznesowe
W przypadku nabycia OTOSTRONA.PL lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy TECMEDIA Szymon Sablik zakończy działalność lub ogłosi bankructwo, Państwa dane osobowe będą stanowić jeden z aktywów, który jest przekazywany lub nabywany przez strony trzeciej, która może kontynuować przetwarzanie Twoich Danych Osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że takie transfery mogą wystąpić i są dozwolone przez niniejszą Politykę prywatności oraz że każdy nabywca naszych aktywów może nadal wykorzystywać dane osobowe określone w niniejszych zasadach.

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Zasad prywatności w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Będziemy publikować te zmiany na tej stronie, dlatego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem za każdym razem, zanim podasz nam jakiekolwiek dane osobowe. Niniejsza polityka obowiązuje od 2018/05/24. Dalsze korzystanie z Witryny po siedmiu (7) dniach jakichkolwiek zmian lub poprawek do niniejszej Polityki prywatności będzie oznaczać zgodę na warunki zmienionej Polityki prywatności. Zalecamy okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w przypadku obaw dotyczących sposobu wykorzystania danych.

Zgoda
Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.

OTOSTRONA.PL Privacy Policy - źródło

Your privacy and safety of your data is important to us. This Privacy Policy document describes types of information that is or may be collected, used or shared by OTOSTRONA.PL when you visit, use or make a purchases.
If you have any additional questions or require more information about our Privacy Policy or about how we handle user data and personal information, or wish to withdraw your consent for the continued collection, use or disclosure of your Personal Information, please feel free to contact us.

Definitions

OTOSTRONA.PL is operated by TECMEDIA Szymon Sablik, Kozy, Polska. (referred to as "I", "Me", "Our", "Us" or "We"). As a customer of this service you're a "User", "Visitor" or "You" according to this agreement. The Website or any services offered by us will be referred to as "Website" or "Service". External services or integrations like will be referred to as Applications "External Provider" or "External Service".

Data we collect

Following standard procedures of using log files, these files automatically log visits when you visit the Website, it may include information about your web browser, it may log some of the cookies that are installed on your device, IP address, ISP, time zone and time stamp, referring/exit pages, number of clicks. The purpose of this information is for analyzing trends, administering this website, tracking users' movement on this website, and gathering demographic information, and it's not linked to any information that is personally identifiable. Additionally, as you browse the Website, we may collect information about subpages you view.

We may also collect personal information about you such as your name, organization/company name, address, email address or other personal data if you provide it to us during registration, purchasing, contacting us or in other ways. We only ask for personal information when we truly need it to provide a desired service to you (for example if you make an order through the Website). We collect it by fair and lawful means, with your knowledge and consent. We also let you know why we're collecting it and how it will be used.

Sharing your Personal Information

We don't share, sell, trade or rent any personally identifying information publicly or with third-parties, except when required to by law, if you violate our Terms of Use or where it helps us facilitate our Service. For example online store module may require third-party services like PayPal or other Payment Processors, we may also use stats services like Google Analytics, Facebook Pixel and more. Each of these services have their own Privacy Policy, for example: In order to provide certain features we may rely on other third party services like payment and accounting providers or services, support or communication providers and other services, we reserve right to not track how you interact with any of the provided services.

We may collect and use Non-Personal Information to help us improve the Service, customize your experience and analyze use of the Service. This Privacy Policy does not limit our use or disclosure of collected Non-Personal Information. We reserve the right to collect, use and disclose such Non-Personal Information to our partners, advertisers and other third parties at our sole discretion.

Cookies and Beacons

OTOSTRONA.PL uses "Cookies", which are small data files placed on your device only if your browser's settings allow it and may include information like unique ID, previously visited subpages on this Website and/or other information. Types of Cookies we may use: Session Cookies, Security Cookies or Preference Cookies. You can disable or erase cookies in your browser settings.

General Data Protection Regulation (GDPR)

The General Data Protection Regulation (GDPR) is a regulation in EU law on data protection and privacy for all individuals within the European Union and the European Economic Area.

If you are a European resident, we are Data Controller of your data and you have the right to know how your personal information is processed, what we collected about you and to ask that this data to be corrected, updated, or deleted. Additionally, please note that your information may be transferred outside of Europe, including to Canada and the United States. Please contact us if you have any questions about your GDPR rights. For more information or complaints please contact your local data protection authority.

Data Retention

We retain collected information for as long as necessary to provide you with your requested service or unless and until you ask us to delete this information. Data we store, we’ll protect within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification. Customer passwords which we may store are is stored as a hash and original password cannot be recovered.

Email Communication

We may communicate with you by email or telephone in response to your inquiries or send you service-related announcements based on Personal Information you provide to us. We may also use your Personal Information to send you updates and other promotional communications if we received your agreement. If you no longer wish to receive those email updates, you may opt-out at anytime of receiving them by following the instructions included in each communication. Usually it's an "unsubscribe" link.

Links To Other Websites

Our Website may contain links to and from third party websites or services that are not operated by us. If you follow a link to any of these websites and you will be redirected to third part website, please note that these websites have their own privacy policies and we do not accept any responsibility or liability for these policies or practices. Please review the Privacy Policy of every website you visit before you submit any Personal Information to any of these websites.

Advertisements

Our Website may display ads delivered to you by our advertising partners who may have their own Privacy Policy and may set cookies and web beacons. These cookies help ad server recognizing your device each time ad is delivered to you or other users of your device. This Privacy Policy covers the use of OTOSTRONA.PL only and does not cover any third party advertisers or partners.

Childrens

This Website does not address any individuals under the age of 18. By using the Website, you represent that you are at least 18 years of age.

Do Not Track

This Website does not alter its data collection and use practices when your browser sends Do Not Track signal

Business Transfers

In the event OTOSTRONA.PL, or substantially all of our assets, were acquired, or in the unlikely event that TECMEDIA Szymon Sablik goes out of business or enters bankruptcy, your personal information would be one of the assets that is transferred or acquired by a third party which may continue to process your Personal Information. You acknowledge and consent that such transfers may occur, and are permitted by this Privacy Policy, and that any acquirer of our assets may continue to use your personal information as set forth in this policy.

Changes

We reserve the right to update or modify this Privacy Policy at anytime without prior notice. We will post these changes on this page so please review this document each time before you provide us with any personal information. This Policy is effective as of 2018/05/24. Your continued use of the Website after seven (7) days of any changes or revisions to this Privacy Policy shall indicate your agreement with the terms of such revised Privacy Policy. We suggest that you check this Privacy Policy periodically if you are concerned about how your information is used.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.